Matematik Öğretmenlerinin Radyan Kavramını Anlamlandırma Biçimleri


Mathematics Teachers’ Understanding of the Concept of Radian


Hayal YAVUZ MUMCU & Tolga AKTÜRK


ÖZET
Trigonometri, ilgili temel kavramların öğrenciler tarafından tam olarak anlaşılamamasına bağlı olarak matematikte öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği konular arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Trigonometriye temel teşkil eden kavramlar arasında yer alan radyan kavramı ile ilgili yapılan araştırmalar öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin bu kavram ile ilgili ortak bir takım kavramsal bilgi eksikliklerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla konu ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar önem taşımaktadır. Alan yazında radyan kavramı ile ilgili çalışmaların genel olarak öğrenciler ve öğretmen adayları ile yürütüldüğü görülmektedir. Öğretmenlerle yürütülmüş güncel ve ulusal çalışmalara ise rastlanmamaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı matematik öğretmenlerinin radyan kavramını anlamlandırma biçimlerinin incelenmesidir. Çalışma kapsamında öğretmenlerin radyan kavramına yönelik kavramsal bilgi eksikliklerinin altında yatan nedenler araştırılmaya ve bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Ordu ilinde bulunan farklı tür okullarda görev yapmakta olan kırk bir matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Genel Bilgi Formu ve Kavram Testi ile yapılandırılmamış yüz yüze görüşmeler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin çoğunun radyan kavramı ile ilgili olarak derin bir anlayışa sahip olmadıkları, bununla birlikte bir takım kavram yanılgılarına sahip oldukları gözlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar alan yazınla ilişkili olarak tartışılarak radyan kavramının daha etkili öğretimi adına bir takım önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
Trigonometry is among the mathematics subjects that students have difficulty understanding due to the lack of proper understanding of the basic concepts. Research on radian, a concept that is among the fundamental concepts of trigonometry, has revealed that teachers, pre-service teachers and students lack, in some regards, proper conceptual knowledge about the subject term. Accordingly, studies on the issue bear particular importance. In the relevant literature, studies on the concept of radian focus mainly on students and pre-service teachers. However, there are not any national and contemporary studies that are conducted with teachers. In view of these, the current study aims to analyze mathematics teachers’ ways of understanding of the concept of radian. In this regard, the study attempts to explore the reasons behind teachers’ lack of conceptual knowledge regarding the concept of radian and to propose solutions that would help eliminate these reasons. The study employs case study method. The sample group consists of 41 in-service mathematics teachers who work in different types of schools. General Information Form and Concept Test developed by the researchers of the study as well as unstructured face-to-face interviews were utilized as data collection tools. As a consequence, majority of the participant teachers were found to lack an accurate and complete understanding of the concept of radian and to have some conceptual misunderstandings regarding the subject. In the conclusion section, findings of the study are discussed in relation to the relevant literature and some recommendations are made for teaching the concept of radian more efficiently.


ANAHTAR KELİMELER: radyan kavramı, matematik öğretmenleri, trigonometri, kavramsal anlama


KEYWORDS: the concept of radian, mathematics teachers, trigonometry, conceptual understanding


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education