ERGENLERİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALGISI


LEISURE PERCEPTIONS OF ADOLESCENTS


Doç. Dr. Neşe ASLAN & Öğr. Gör. Belgin ARSLAN CANSEVER


ÖZET
Bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü, onun yaşam biçimini ve aynı zamanda boş zaman değerlendirme algısını, tutum ve davranışını da etkilemektedir. Bu çalışmada 13 yaş ergenlerinin boş zaman değerlendirme algıları, aktiviteleri, bununla ilgili duyguları, cinsiyet farklılığı bazında irdelenmektedir. Araştırma, İzmir’de (Karşıyaka ve Bornova) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç ilköğretim okulunun 7. sınıf öğrencilerinden 371’ine, iki bölümden oluşan anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu hazırlanan 3 soru betimsel analizle değerlendirilmiştir. Bulgulara göre, ergenlerin üçte biri boş zamanı “bir şey yapılmayan, boş boş oturulan zaman” olarak nitelerken; erkeklerin yarısı boş zamanı bilgisayarda geçirmekte, kızlar test çözmekte; genellikle sosyal ve sportif aktivitelere son derece az katılmaktadır. Kolektif kültür değerlerinin başat olduğu Türk toplumunda öncelikle aileden başlayarak, eğitim yoluyla ergenlerin boş zaman değerlendirme konusunda farkındalıkları ve yönlendirilmeleri sağlanmalıdır.


ABSTRACT
Culture which individual belongs to do effect not only his life style but also his leisure perception, attitudes and behavior. This study focuses on 13 year old adolescent’s leisure perceptions, activities and their related feelings considering the gender differences. Data were gathered by survey instrument covering two parts including 3 open-ended questions which were asked to 371 children attending the seventh grade of three elementary schools of Ministry of Education in Izmir (Karşıyaka and Bornova). Descriptive analyze was used. Findings indicated that one-third of the adolescents described leisure “doing nothing and being idle”; half of the males spend time on internet, some females study for the tests; generally, few participated in sports and social activities. Considering the collectivist values dominating the Turkish society, initially starting with the parents, adolescents leisure awareness should be increased and guided by education.


ANAHTAR KELİMELER: ergen, boş zaman değerlendirme algısı, kültür


KEYWORDS: adolescent, leisure perception, culture

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education