Ergenlerin Akademik Erteleme Davranışları, Akademik Öz Yeterlik İnançları ve Mükemmeliyetçilik


Academic Procrastination Attitudes of Adolescents, Academic Self-Efficacy Beliefs and Perfectionism Levels


Nurbanu SULA ATAŞ & Hatice KUMCAĞIZ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı ergenlerin akademik erteleme davranışları, akademik öz yeterlik inançları ve mükemmeliyetçilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Samsun ilinin İlkadım ilçesindeki liselerde öğrenim gören 383 kız ve 219 erkek olmak üzere toplamda 602 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Akademik Erteleme Ölçeği, Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Çocuklar İçin Öz Yeterlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS for Windows 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiş olup, ulaşılan bulgular yorumlanmıştır. Çalışmada, ergenlerin akademik erteleme davranışı ile akademik öz yeterlik inançları arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki, ergenlerin akademik erteleme davranışı ile mükemmeliyetçilik düzeyi ölçeği alt boyutlarından Kendine Yönelik alt boyutu puanı arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ergenlerin akademik öz yeterlik inançları ve mükemmeliyetçilik düzeylerinin, akademik erteleme davranışlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Ergenlerin akademik erteleme davranışları ile akademik öz yeterlik inançları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta, sınıf düzeyine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Ergenlerin mükemmeliyetçilik düzeyi ölçeği alt boyutlarından Sosyal Kaynaklı alt boyutu sınıf düzeyi ve cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta, Kendine Yönelik alt boyutu anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this research was to examine the relationship between perfectionism and academic procrastination in adolescents academic self-efficacy. The sample of this research consists of 383 female and 219 male students studying in a high school in the İlkadım district of Samsun province. The academic procrastination scale, child and adolescent perfectionism scale, self-efficacy scale for children and personal information form were used in this research. Pearson product-moment correlation analysis, regression, multiple regression analysis, t-test, one way variance analysis (ANOVA) tests were applied to the data of research.The research data was analyzed using SPSS. There was a moderately significant relationship between the academic procrastination of adolescents and academic self efficacy in the negative direction, a significant correlation was found between academic procrastination with the self directed subdimension from perfectionism negatively. Academic self efficacy and perfectionism of adolescents were found to be a significant predictor of academic procratination.The academic procrastination of adolescent and academic self efficacy beliefs differ significantly according to gender but does not significantly differ according to the class level. The social originated subdimension from the level of perfectionism of adolescents differs significantly according to class level and gender, the self directed subdimension does not differ significantly.


ANAHTAR KELİMELER: Akademik erteleme, Akademik öz yeterlik, Mükemmeliyetçilik


KEYWORDS: Academic procrastination, Self-efficacy, Perfectionism


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education