Dokuzuncu Sınıf İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının Etkililiğine Dair Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi


Mapping Students’ Opinions on the Effectiveness of the Layered Curriculum in the 9th Grade English Lesson


Burhan ÜZÜM & Ata PESEN


ÖZET
Bu çalışma; dokuzuncu sınıf İngilizce dersinde uygulanan basamaklı öğretim programına ilişkin öğrenci görüşlerini incelenmek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemine dayalı olan çalışmada, çalışma grubu 2016-2017 akademik yılında Siirt il merkezinde Atatürk Anadolu Lisesinde 9. Sınıfta okumakta olan toplam 34 öğrenci oluşturmaktadır. 9. Sınıf İngilizce dersi Seven Wonders (Dünyanın 7 Harikası) ünitesi kapsamında 6 haftalık bir süre ile Basamaklı öğretim programı etkinlikleri doğrultusunda planlanmıştır. Yapılan etkinliklere dair öğrencilerden sözlü savunma istenmiş, alınan bu savunmalar daha sonra yarı yapılandırılmış görüşme formlarına paralel olarak doküman incelemesi yoluyla analiz edilmiştir. Böylelikle öğrencilerin öğrenip öğrenmedikleri kontrol edilmiş ve uygulama hakkındaki fikirleri de alınmıştır. Çalışma sonucunda; öğrencilerin basamaklı öğretim programını öğrenci merkezli bulduğu; kendilerinin araştırma, sunum yapma, grup çalışması ve planlama gibi temel becerilerinin; okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dilbilgisi gibi dil becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etmişlerdir.


ABSTRACT
This paper aims to explore students’ opinions on the layered curriculum in English lesson. Based on the qualitative research method, the study group was 34 ninth grade students in Ataturk Anatolian High School in Siirt in 2016-2017 academic year. The applications were conducted within the scope of the unit Seven Wonders in the ninth grade Eglish lesson and framework of the layered curriculum, and the application period lasted for 6 weeks. Oral defenses for the activities were required from students, these oral defenses were then analyzed through document review in parallel with semi-structured interview forms. This way, students were monitored whether they really learnt or not, and their opinions about the applications were elicited. At the end of the study, it was demonstrated that students regarded layered curriculum as student-centered, and that they revealed it contributed to develeopment of the basic skills like research, presentation, team work, planning, and such language skills as reading, writing, speaking, listening and grammar.


ANAHTAR KELİMELER: Basamaklı öğretim programı, İngilizce dersi, öğrenci görüşleri, dil öğretimi, öğrenci merkezli öğrenme


KEYWORDS: Layered curriculum, English lesson, student opinion, language teaching, student-centered learning


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education