Eğitim Örgütlerinde Kronizm, Sessizlik ve Sinizm Arasındaki İlişki


Relationship Among Cronism, Silence and Cynism in Educational Organizations


Muhammed TURHAN & Yusuf Celal EROL


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, eğitim örgütlerinde kronizm, sessizlik ve sinizm arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Turhan (2014) tarafından geliştirilen Kronizm ölçeği, Vance, Brooks ve Tesluk (1995) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Güzeller ve Kalağan (2008) tarafından yapılan Sinizm Ölçeği ve Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilen Sessizlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin kronizm, sessizlik ve sinizm algılarının azımsanamayacak düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, eğitim örgütlerinde kronizm algısının örgütsel sessizlik ve sinizm düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında, gerek politika üretenlere ve gerekse uygulayıcılara öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the relationship among chronism, silence and cynism in educational organizations. The Cronizm scale developed by Turhan (2014), the Cynism Scale developed by Vance, Brooks and Tesluk (1995) and adapted to Turkish by Güzeller and Kalağan (2008) and the Silence Scale developed by Dyne, Ang and Botero (2003) were used as data collection tools in this research. According to the findings obtained from the research; it is determined that teachers' perceptions of chronism, silence and cynism are at a level that cannot be underestimated. Moreover, in educational organizations, the result of the perception of chronism is a meaningful predictor of organizational silence and cynism levels. In light of these results, proposals have been presented to policy makers and practitioners.


ANAHTAR KELİMELER: Kronizm, Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm


KEYWORDS: Chronism, Organizational Silence, Organizational Cynicism


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education