Sosyal Bilgiler Derslerinde Storyline Yaklaşım ile Bütünleştirilmiş Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı


Using Evidence-Based Teaching Activities Integrated with the Storyline Approach in the Social Studies Courses


Hanifi ŞEKERCİ & Yücel KABAPINAR


ÖZET
Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının çeşitli bölümlerinde öğrenme etkinliklerinde kanıt kullanımı önerilerek öğrencilere sosyal bilimcilerin bilgi ürütme becerilerini kazandırma amaçlanmaktadır. Bu bakımdan kanıt temelli öğrenme etkinliklerinin ilkokul düzeyinde etkililiğini ve işlevselliğini ortaya koymak gerekmektedir. Bunun yanında İskoçya’da 1980’li yılların başında geliştirilen Storyline yaklaşımı ile kanıt temelli öğrenmenin bütünleştirilerek öğretim sürecinde işe koşulmasının etkililiğinin incelenmesi araştırmaya değer bulunmuştur. Bunun için araştırmada, Storyline yaklaşımı ile bütünleştirilmiş kanıt temelli öğrenme etkinliklerinin öğrenci ürünlerinin üzerinde etkisi ve öğrencilerin söz konusu öğretim sürecine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada çalışma yaprakları, kamera kayıtları, öğretmen ve öğrenci günlüklerinden veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise, nitel veri analizi türlerinden “içerik analizi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin ortaya koyduğu ürünlerin önemli bir bölümü “çok nitelikli” ve “niteliklidir”. Bunun yanında öğrencilerin görsel kanıt temelli öğretim etkinliklerinde daha başarılı çalışmalar yapabildiği görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin Storyline yaklaşımı ile bütünleştirilmiş kanıt temelli öğretim sürecine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
It is aimed to provide knowledge skills of social scientists to the students by suggesting them the use of evidence in the learning activities in various sections of the Social Studies course curriculum. In this respect, it is necessary to demonstrate the effectiveness and functionality of evidence-based teaching activities at primary school level. It was also worth investigating the effectiveness of unifying the Storyline approach developed in Scotland at the beginning of 1980s and the of evidence-based teaching, in the teaching process. To this end, in this research, the effects of evidence-based teaching activities integrated with the Storyline approach on student products and the students' views on the teaching process in question were tried to be determined. In the study, data were collected from work sheets, camera records, teacher and student diaries. For data analysis, "content analysis" was used, which is one of the qualitative data analysis types. As reported by the results of the research, a significant proportion of the products realized by the students are "very qualified" and "qualified". In addition to this, students have been able to work more successfully in visual evidence-based teaching activities. It was also found that students' opinions on the evidence-based teaching process integrated with the Storyline approach were positive.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal Bilgiler, Storyline Yaklaşımı, Kanıt Temelli Öğretim


KEYWORDS: Social Studies, Storyline Approach, Evidence- based Teaching


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education