Belirgin Biçimlendirme, Yönlendirci ve İkinci Dil Yapısının Öğrenimi


Explicit Recasts, Prompts and Learning L2 Grammar


Hedayat SARANDİ & Mehmet ÇELİK


ÖZET
Bu yarı deneysel çalışma, iki düzeltici dönütün- açık biçimlendirme ve yönlendirme- İngilizce üçüncü tekil şahıs ‘-s’ ekinin edinimi üzerindeki potansiyel etkisini araştırmaktadır. İstanbul'daki bir üniversitede üç sınıfta bulunan otuz altı dil öğrencisinden iki deney grubu ve bir kontrol grubu oluşturulmuş ve hedef dilin kullanımını gerekli kılan iletişimsel çalışmalar uygulanmıştır. Açık biçimlendirme önce hatalı cümleyi tekrarlayıp ardından vurgu ve tonlama gibi parçaüstü özellikleri kullanarak biçimlendirmenin düzeltici etkisini ortaya çıkaracak bir şekilde uygulanmıştır. Yönlendiriciler tekrarlama ve çıkartım olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi, açık biçimlendirme grubunda yer alan katılımcıların birincil sözel testte belirgin bir farklılık gecikmiş ikincil testte ise daha az düzeyde bir farklılık sağladığını ortaya koymuştur. Bulgular, 1) biçimlendirmenin belirgin bir şekilde uygulanmasının, dil yapılarının edinim süreci üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini 2) üstdilbilimsel bilginin yokluğu yönlendiricilerin dil edinimdeki etkisini azaltabileceğini 3) bilişsel değişkenler yanında duyuşsal etmenlerin de düzeltici dönütlerin etkili olmasında rol alabileceğini göstermektedir.


ABSTRACT
This quasi-experimental study investigates the potential benefits of two types of corrective feedback strategies, explicit recasts and prompts, on the acquisition of English third person ‘-s’. Thirty-six language learners in three intact classes from a university in Istanbul were assigned into two experimental groups and a control group and completed communicative tasks that made the use of the target language necessary. The explicit recast was operationalized as repetition of erroneous utterances followed by supra-segmental manipulation where stress and intonation were employed to make the corrective force of recasts salient. Prompts were operationalized as repetition and elicitation. Acquisition was measured through untimed grammaticality judgment tests (UGJT) and oral narration tasks that were administered prior to the instructions, immediately after the instructions and 10 days later. The analysis of data revealed a clear advantage of explicit recast on the oral measures of the immediate posttest, and to lesser extent, the delayed posttest. The findings suggested that 1) recasts, once applied in an explicit manner can have positive impact on the acquisition process, 2) the absence of metalinguistic information may mitigate the effectiveness of prompts, 3) CF efficacy might be mediated by affective factors as well as cognitive ones.


ANAHTAR KELİMELER: düzeltici dönüt, açık biçimlendirme, düzeltici biçimlendirme, yönlendirme, İngilizce üçüncü tekil şahıs ‘-s’


KEYWORDS: corrective feedback, explicit recasts, corrective recasts, prompts, English third person ‘-s’,


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education