Bir Öğretmen Değerlendirme Modeli Önerisi


A Proposal of Teacher Evaluation Model


İlkay DOĞAN TAŞ & Fatma BIKMAZ


ÖZET
Bu araştırmada, alanyazına, farklı ülkelerde uygulanan öğretmen değerlendirme modellerine ve öğretmenlerin, yöneticilerin, öğretim üyelerinin ve denetçilerin görüşlerine dayanarak öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik bir değerlendirme modelinin nasıl yapılandırılması gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Karma araştırma modeli kullanılmış, verilerin toplanmasında nicel ve nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyecek bir değerlendirme modelinde değerlendirme sürecinin okullar ve MEB’in işbirliği ile yürütülmesi ve bir yıllık bir döngü halinde sürdürülmesi gerektiği belirlenmiştir. Değerlendirme modelinin “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Alanları”nı kapsaması ve tüm öğretmenler için ortak olması, süreçte başarılı olan öğretmenlerin ödüllendirilmesi, başarısız olan öğretmenlerin ise mesleki gelişime yönlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Değerlendirme sürecinde objektifliğin ve tutarlılığın sağlanabilmesi amacıyla çoklu değerlendirmenin temel alınması, başka bir deyişle birden fazla değerlendirici ve veri kaynağından yararlanılması gerektiği belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to develop an evaluation model – which is aimed at supporting teachers’ professional development – on the basis of the literature, teacher evaluation models which are used in different countries and the views of teachers, administrators, academicians and supervisors. Mixed method research design was used. Both quantitative and qualitative methods have been used in the collection of the data. As a result of the research, it was determined that it is needed to conduct the process of evaluation in collaboration with the schools and the Ministry of National Education in an evaluation model which is to support teachers’ professional development and to sustain it in a year cycle. It has been revealed that it is necessary for the evaluation model to include “General Proficiency Fields of Teaching Profession” and to be common for all teachers, to award the teachers who succeed in the process and to direct the teachers who fail into professional development. It was determined that it is necessary to use multiple evaluation as a base for the sake of being able to provide the objectivity and consistency in the process of evaluation.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen değerlendirme modeli, mesleki gelişim, öğretmen yeterlikleri


KEYWORDS: Teacher evaluation model, professional development, teacher competencies


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education