FATİH Projesi Kapsamında Düzenlenen Hizmet-İçi Eğitim Etkinliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkılarının ISTE Öğretmen Standartları Açısından İncelenmesi


A Study on the Contributions of the in-Service Training Activities within the Scope of FATIH Project to Teachers’ Professional Growth in Reference to ISTE Teachers’ Standards


Bil. Uzm. Hatice YILDIZ, Bil. Uzm. Mustafa SARITEPECİ & Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU


ÖZET
Öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili hizmet-içi eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi; öğretmenlerin değişimlere, yeni görevlere uyumu ve verimlilikleri açısından olumlu katkılar sağlamaktadır. Çünkü nitelikli öğretmen ve nitelikli eğitim-öğretim etkinlikleri için meslekî gelişim konusunda (hayat boyu eğitim felsefesi de gözetilerek) öğretmenlere sürekli destek sağlanması gerekmektedir. Sağlanan desteğin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkılarının uluslararası standartlara göre değerlendirilmesinin sistemdeki eksikler ve aksaklıkların belirlenmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmada FATİH projesi kapsamında eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasında hizmet-içi eğitimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkılarının Uluslararası Eğitim Teknolojileri Birliği ISTE’in standartlarına göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle FATİH projesi’nin uygulandığı ortaöğretim kurumlarında proje kapsamından gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili durum saptamaları yapılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda FATİH projesi kapsamında hizmet-içi eğitim etkinliklerine katılmış olan farklı okullardaki 40 öğretmene “FATİH projesi Hizmet-içi Eğitim Etkinlikleri: Öğretmen Görüşleri” başlıklı bir anket uygulanmıştır. Bu anketten elde edilen veriler ISTE (International Society for Technology in Education) tarafından hazırlanan öğretmenler için eğitim teknolojileri standartlarıyla karşılaştırılmış ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin düzeyleri açısından yorumlanmıştır. Çalışmada öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlerinde ciddi eksiklikleri olduğunu belirtmeleri göze çarpmaktadır.


ABSTRACT
Organization of in-service training activities for teachers' professional development will contribute to teachers' adaptation to changes, new duties and efficiency. For, well-qualified teachers and educational activities require continuous support for professional development (in consideration of lifelong learning philosophy). It could be argued that the provided support should be assessed in terms of certain standards so that the flaws in the system can be determined. The present study aims to evaluate the contributions of in-service training delivered within the scope of FATIH project to teachers' professional development in terms of ISTE teacher standards. In this respect, some analyses were made concerning the practices in secondary level educational institutions where FATIH project was administered. To this end, 40 teachers from 8 schools where in-service training was delivered within the scope of FATIH project were given "FATIH Project In-service Training Activities: Teacher Opinions" questionnaire. Data collected by means of this questionnaire were compared with that of ISTE teacher standards and interpreted in terms of teachers' professional development levels.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi, ISTE, Standartlar, FATİH Projesi.


KEYWORDS: Teachers' Professional Development, ISTE, Standards, FATIH Project.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education