PIAAC 2015 Yetişkin Becerileri Araştırmasına Göre Türkiye Sözel Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi


Evaluation of Literacy Skills of Adults in Turkey According to the Results of PIAAC 2015


Ramazan ATASOY & Nezahat GÜÇLÜ


ÖZET
ÖZ: Bu araştırmada, PIAAC 2015 Türkiye yetişkin becerileri araştırması sözel becerilerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, sözel becerilerin bazı değişkenler ile ilişkilerinin ortaya konulması ve yetişkinlerin aldığı eğitimin Türk Milli Eğitim sistemi çıktıları bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde ve analitik yöntemde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi tabakalı seçkisiz olarak seçilen 5199 hane halkıdır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t – testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon analizi ile CHAID analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, Türkiye PIAAC 2015 sözel becerileri performansının OECD ortalamasının altında kaldığı, üst düzey becerilerin gerçekleştirilemediği, alt düzey yeterliklerde ise yığılmaların fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yetişkinlerin sözel okuryazarlık puanlarının cinsiyete, yaşa ve eğitim düzeyine göre anlamlı fark gösterdiği ortaya konulmuştur. Araştırmada, sözel beceriler ile eğitim düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde; yaş grubu ile negatif yönde düşük düzeyde; anne baba eğitim düzeyi, evdeki kitap sayısı ve yıllık net gelir ile pozitif yönde düşük düzeyde ve bilgisayar kullanım durumu ile negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sözel becerileri etkileyen değişkenleri belirlemek için yapılan CHAID analizine göre ise sözel becerilerin en güçlü yordayıcısının eğitim düzeyi değişkeni bulunmuştur. Araştırmada örtük olarak yetişkinlerin aldığı eğitimin kalitesi de değerlendirilmiş olup Türk Milli Eğitim sisteminde kalite sorunlarının devam ettiği ortaya konulmuştur. Araştırmanın eğitimde politika belirleyicilere, eğitimde üst düzey karar vericilere ve araştırmacılara Türk eğitim sistemi çıktılarının görünümüne ilişkin ipuçları vermesi beklenmektedir.


ABSTRACT
ABSTRACT: It’s aimed to research the PIAAC 2015 skills of adults, to determine the variables that influence the literacy skills, to reveal the relationship between literacy skills and the other variables and to assess the education which given to the adults in the context with the outputs of Turkish National Education System in this study. The research is designed in a survey model and analytical method. The sampling of the study is consisted from randomly selected stratified 5199 households. Arithmetic mean, standard deviation, t - test, one way variance analysis, correlation analysis and CHAID analysis were used in the analysis of the data. According to the results that obtained from the research it’s found that PIAAC Literacy skills performance of Turkey is lower than the OECD average that high level skills could not performed and there are more accumulation for proficiency of the lower levels. In addition, it’s manifested that literacy scores of adults have significant differences according to gender, age and educational level. There are significant relationship on positive direction and middle level between literacy skills with education level; on negative direction and middle level with age group; on positive direction and lower level with education level of parents, number of books in household and annual earning and on negative direction and middle level with computer using. Level of education is found as the most powerful predictor variable according to the CHAID analyse which was performed to determine the variables that influence the literacy skills. The quality of the education which was given the adults is assessed in the research in subtle way and it’s revealed that the quality problems of Turkish National Education System are still remained. It is supposed that the research could give clues for the manifestation of the outputs of Turkish educational system to the policy makers in education, senior decision-makers in education and the researchers.


ANAHTAR KELİMELER: PIAAC, yetişkin becerileri, sözel beceriler, eğitim kalitesi, CHAID analizi


KEYWORDS: PIAAC, skills of adults, literacy skills, quality of education, CHAID analyse


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education