Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Model Önerisi


A New Model Proposal For Evaluating Teachers' Professional Development Programs


Dr. Öner USLU


ÖZET
Bu araştırmada mesleki gelişim programlarının (MGP) değerlendirilmesinde kullanılabilecek Bütünsel Değerlendirme Modeli (BDM) önerilmiştir. BDM bağlam, girdi, süreç, katılımcı öğrenmesi, örgütsel destek-değişim, yeni bilgi-becerilerin kullanılması, öğrenciye yansıma ve maliyet analizi boyutlarından oluşmaktadır. Önerilen BDM’nin etkililiğinin ve kullanışlılığının denenmesi amacıyla Intel Öğretmen Programı (IÖP) adlı MGP değerlendirilmiştir. Değerlendirilen IÖP’de bağlam, girdi ve süreç açısından bazı problemler olduğu; IÖP’nin kursiyerlerin teknoloji kullanımı becerilerine katkı sağladığı, örgütsel destek ve değişim boyutunda sorunlar olduğu, öğrenilen bilgi ve becerilerin sınıfa yansımasının sınırlı düzeyde kaldığı ve programın öğrencilere kısıtlı katkılar sağladığı görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre maliyet yarar analizi açısından sınıf içi yansımaların ve öğrenciye katkının sınırlı olması nedeniyle, maliyete karşılık yararın yeterli olmadığı söylenebilir. Sonuç olarak, alan yazın ışığında oluşturulan BDM’nin, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programlarını değerlendirmede hem etkili hem de kullanışlı olduğu, sorunların çözülmesi koşuluyla IOP’nin mesleki gelişime daha çok katkı getireceği ifade edilebilir.


ABSTRACT
At this study Holistic Evaluation Model (HEM), which can be used for evaluating teachers’ professional development programs, is proposed. This model is based on context, input, process, participants’ learning, organizational support and change, participants’ use of new knowledge and skills, student learning outcomes and cost effectiveness analysis. To test HEM Intel Teach Program (ITP) is evaluated. ITP has some problems about context, input and process, ITP supports teachers technology usage skills, there are problems at organizational support and change level, teachers’ new knowledge and skills limitedly used at classroom levels and there are very little change at students after ITP. There is little change at class level implementations. So, it can be said that the professional development program could not achieve its goals, and also it can be said that evaluated ITP courses were not cost effective. Consequently, HEM is useful to evaluate the professional development programs for teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Program değerlendirme, mesleki gelişim programları, teknolojiyle bütünleşme, Intel Öğretmen Programı


KEYWORDS: Program evaluation, professional development, technology integration, Intel Teach Program

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education