Örgütsel Adanmışlık: Türkiyede’ki Öğretmenlerin Algıları


Organizational Commitment: Teachers’ Perceptions in Turkey


Doç. Dr. Aydın BALYER


ÖZET
Araştırmalar, örgütsel adanmışlık ve çalışanların performansları arasında kuvvetli bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadırlar. Örgütsel adanmışlık, çalışanların örgüte psikolojik olarak bağlanması olarak tanımlamakta ve duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır. Bu çalışma ile öğretmenlerin kurumlarının örgütsel başarısına dair politikalarına, örgütlerine bağlılıklarına, aynı kurumda çalışmaya devam etme isteklerine, örgütlerinin değerlerine ve örgütlerinin geleceği konularındaki bağlılıklarına dair algılarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Nitel olarak yürütülen bu çalışma, İstanbul, Kadıköy ilçesinde görev yapan 20 öğretmenle görüşmeler yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlerin kurumlarının örgütsel başarısına dair politikaları, kurumlarına bağlılıkları, örgütlerinin değerlerine ve örgütlerinin geleceğine dair bağlılık algılarının düşük ve olumsuz olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar araştırmanın yürütüldüğü okullarda sağlıklı bir örgütsel kültürün bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle okullarda başarının yakalanabilmesi için öğretmenlerin örgütlerine bağlılıklarının artırılması yönünde yönetsel bazı adımların atılması gerektiği önerilmektedir.


ABSTRACT
Studies reveal that there is a strong relationship between organizational commitment and staff performance. Organizational commitment is defined as psychological commitment of staff to their organization and addressed as affective, continuance and normative commitment dimensions. This study purposes to discover teachers’ perceptions on policies on organizational success, loyalty to the organization, keep working for their organization, organizational values and fate/future of their organizations. This qualitatively study was carried out with 20 teachers from 10 different schools in İstanbul with an interview technique. Results reveal that teachers’ perceptions on policies on organizational success, loyalty to the organization, keep working for their organization, organizational values and fate/future of their organizations are low and negative. These results show that there is not healthy organizational culture in the schools of that sample. Therefore, it is recommended that some administrative steps be taken to increase teachers’ commitments for achieving success at schools.


ANAHTAR KELİMELER: Örgüt, örgütsel adanmışlık, öğretmenler, yöneticiler.


KEYWORDS: Organization, organizational commitment, teachers, administrators

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education