Beden Eğitimi Öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Assessing Factor Structure of Perceived Physical Literacy Scale for Physical Education Teachers for Turkish Sample: Validity and Reliability Study


Süleyman MUNUSTURLAR & Günay YILDIZER


ÖZET
Beden okuryazarlığı kavramının yaşam boyu sağlıklı olmayı niteleyen anlayışının, Beden Eğitimi ve Spor dersinin temel amaçlarıyla olan yüksek ilişkiye sahip olduğu kabul gören bir düşüncedir. Bu araştırmada Beden eğitimi Öğretmenleri’ nin beden okuryazarlığı düzeylerini ölçmeye yönelik geliştirilen (Sum vd., 2016), Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’ nin (ABOÖ) Türkiye örnekleminde geçerliği ve güvenirliği ile ilişkili özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 218 Beden Eğitimi Öğretmeni katılmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Güvenirlik için ise test tekrar test, iç tutarlılık ve madde toplam korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. DFA sonuçlarına göre, orijinal yapısı 3 faktörlü 9 maddeli olan ABOÖ’ nün bu haliyle Türkiye örnekleminde doğrulanmadığı, ancak yapılan AFA ve DFA sınamalarına göre farklı bir 3 faktörlü ve 9 ifadeli yapı ile modelin uyum indekslerinin iyi ve kabul edilebilir düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen modelin uyum indekslerinin referans değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 3 faktörlü yapının açıklanan varyans oranının %69,04, Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısının ise .81 olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucu ABOÖ’ nün 3 faktörlü 9 maddeli yapısıyla, Türkiye’deki Beden eğitimi öğretmenlerinin beden okuryazarlığı düzeylerini ölçmeye yönelik psikometrik nitelikleri sağlayan bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.


ABSTRACT
It is a well-accepted opinion that many learning outcomes of Physical Education courses connected with physical literacy concept, emphasizing life-long health. In this study, an adaptation of Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI) developed to investigate physical literacy level of Physical Education Teachers (Sum et al., 2016) to Turkish language and culture and evaluation of validity and reliability and associated futures are aimed. 218 Physical Education selected by convenience sampling method participated in the research. Confirmatory (CFA) and Exploratory factor analysis (EFA) have been used for analyzing the structural validity of the scales. According to CFA results, the original structure of PPLI, has 3 factors and 9 items was not confirmed, but after the EFA and CFA a new structure consisted 3 factors and 9 items are good and acceptable. It is observed that the fit indexes of the model are higher than reference values. It was determined that the structure consisted of three factors was capable of explaining determined variance by 69.04%. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient was estimated at .81. The result of the research reveals that 3-factor and 9-item PPLI is a valid and reliable instrument to evaluate physical literacy level of Turkish Physical Education Teachers.


ANAHTAR KELİMELER: beden okuryazarlığı, beden eğitimi, öğretmen, geçerlik, güvenirlik


KEYWORDS: physical literacy, physical education, teacher, reliability, validity


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı