Erasmus Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Zekaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


Exploring the Effect of Erasmus Program on Cultural Intelligence of University Students


Özge GÖKTEN & Serap EMİL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kültürel zekânın Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı’na katılan ve katılmayan öğrenciler arasında farklılık gösterip göstermediğini, “deneyime açıklık” kişilik özelliğini kontrol altında tutarak incelemektir. Çalışmanın verileri, Ankara’da bir devlet üniversitesinde farklı bölümlerde ve sınıf seviyesinde öğrenim gören 450 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından Türkçeye uyarlanan Kültürel Zekâ Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Ölçeği – Deneyime Açıklık alt boyutu kullanılmıştır. Çok Değişkenli Kovaryans Analizinin (MANCOVA) sonuçları, Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı’na katılımın deneyime açıklık kişilik özelliği kontrol altında tutulduğunda, kültürel zekânın tüm alt boyutları üzerinde (üst-biliş, biliş, motivasyon ve davranış) istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca sonuçlar, deneyime açıklık kişilik özelliğinin, bu çalışma için önemli bir eşdeğişken faktör olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the difference between university students’ cultural intelligence who have participated in Erasmus Student Mobility program and students’ who have not when their personality trait “openness to experience” is controlled. Data were collected from 450 students at a public university in Ankara studying in different disciplines and at varying grade levels through, Cultural Intelligence Scale, and Openness to Experience subscale of Big Five Inventory Scale. MANCOVA results indicated that participating in Erasmus Program has a statistically significant effect on all sub-dimensions of cultural intelligence (metacognitive, cognitive, motivational, and behavioral), when openness to experience personality trait is controlled. Moreover, the results showed that openness to experience personality trait is a statistically significant covariate for the study.


ANAHTAR KELİMELER: Kültürel zekâ, Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı, deneyime açıklık, üniversite öğrencileri, uluslararasılaşma


KEYWORDS: Cultural intelligence, Erasmus Student Mobility Program, openness to experience, university students, internationalization


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education