9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi


An Evaluation of Programs of Ninth Grade Chemistry Course


Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN & Bil. Uzm. Nazan KUNDUZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı mevcut 9. sınıf kimya öğretim programının uygulanması sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları ve programa yönelik görüşlerini belirlemektir. Buna ek olarak çalışmada öğretmen görüşleri doğrultusunda belirlenen sorunların 2013–2014 öğretim yılında kullanılmaya başlanılacak yeni kimya öğretim programında giderilip giderilmediği incelenmiştir. Çalışma kapsamında Ankara ilinde görev yapan 19 kimya öğretmeni ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından 12 sorudan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşmelerden elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Görüşmeler sonucunda öğretmenler programın öğrenci düzeyine uygun olmadığını, programla ülkemizdeki üniversite sınav sisteminin uyumsuzluğunu, ders süresinin programı uygulamada yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretim programlarının sürekli değiştirilmesinin öğretmenleri olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak öğretmenler bu sorunların çözümü olarak kimya öğretim programı geliştirme çalışmalarına ve sürecine öğretmenlerinde dâhil edilmesi gerektiğini belirtmiş ve öğrenci düzeyine ve sınav sistemine uyumlu bir programın geliştirilmesi gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Son olarak tüm bu sorunlar ve öneriler yeni kimya öğretim programı ele alınarak değerlendirilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the problems encountered by chemistry teachers in delivering the current ninth grade chemistry program and their views about the program. After identifying the problems experienced by teachers, these problems are used to see whether or not these concerns were avoided in the new program to be implemented beginning in the school year of 2013–2014. The participants of the study are nineteen chemistry teachers working in the Ankara district. The data of the study were collected through an interview form that included twelve items. Each participant was asked to answer these items in a semi-structured interview. The data of the study then were analyzed. The participants mostly reported that the program is not appropriate for the students’ levels. They also emphasized that the content of the program is not consistent with the university entrance examinations students take. They also stated that class hours are not enough to deliver the program efficiently. It is further found that frequent change of programs has negative effects on teachers. The participants suggested that teachers should also involve in the process of program development to ensure that programs are consistent with both students’ level and university entrance examinations. The new program is analyzed in terms of all these reported concerns and problems and in terms of whether or not new chemistry program provides solutions to these problems.


ANAHTAR KELİMELER: kimya öğretim programı, öğretmen görüşleri, uygulamadaki sorunlar, program değerlendirme, öğretmen önerileri.


KEYWORDS: chemistry program, teachers’ views, teaching problems, program evaluation, teachers’ suggestions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education