Türk Ortaöğretimde Temel Sorun Alanları ile Bilgi İhtiyacı Duyulan Araştırma Alanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Karma Bir Araştırma


Exploring Fundamental Problematic Issues and Areas of Inquiry in Turkish Secondary Education: A Mixed Method Research


İhsan AYTEKİN, Sait GÜRBÜZ & Mehmet BARCA


ÖZET
Milli eğitimde, etkin strateji ve politikaların geliştirilmesi ve eğitim başarısı önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi için mevcut iç ve dış durumun analiz edilmesi, sorun alanlarının doğru bir şekilde tespit edilmesine yönelik sistematik araştırma ihtiyacı gittikçe önemli hâle gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; ortaöğretimde etkin bir eğitim sisteminin geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için ortaöğretim ile ilgili çözülmesi gereken temel sorun alanlarını ve bilgi ihtiyacı hissedilen temel araştırma alanlarını, karma araştırma yöntemi kullanarak tespit etmektir. Araştırmanın nitel kısmı gömülü kuram (grounded theory) yöntemi ile 57 okul müdüründen oluşan bir çalışma grubu ile nicel kısmı ise tarama araştırma (survey research) yöntemi ile 238 okul müdüründen oluşan bir çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, öğretmen nitelik ve motivasyonu, milli eğitim felsefesi ve stratejisi, eğitimin içerik ve yöntemi, rehberlik ve motivasyon, seçme ve yerleştirme sistemi ile ölçme ve değerlendirme sistemleri, araştırılması ve çözüm üretilmesi gereken temel sorun alanları olarak saptanmıştır.


ABSTRACT
Solving problems that hinder the educational success, the analyzation of current internal and external situation in order to develop effective strategy and policy, and the need to identify the problem areas with systematic research in national education is becoming progressively important. The purpose of this study is to determine the fundamental problematic areas that need to be solved and areas of Inquiry regarding secondary education to develop and implement an effective education system in the Turkish secondary education by using mixed research method. The qualitative part of the research has been carried out with grounded theory method using a sample of 57 principals, and the quantitative part with survey research method using a sample of 238 principals. As a result of the study, it was found that teachers' qualifications and motivation of teachers, philosophy and strategy of national education, content and method of education, counselling and motivation, selection and placement system and measurement and evaluation systems are the fundamental problematic issues that need to be solved and investigated.


ANAHTAR KELİMELER: Eğitim Sorunları, Eğitim Başarısı, Eğitimde Temel Sorun Alanları, Eğitim Politikaları


KEYWORDS: Educational Problems, Educational Success, Fundamental Problem Areas in Education, Education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education