Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlilikleri


Competence for 21. Century Skills Use of Secondary School


Ercan GÜRÜLTÜ, Mehmet ASLAN & Bülent ALCI


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin farklı illerinde ve farklı branşlarda görev yapan Ortaöğretim öğretmenlerinin 21 yy. becerileri kullanım yeterliliklerinin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırma, genel tarama desenlerinden karşılaştırma türü tarama deseni ile gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında farklı illerde ve farklı okullarda görev yapan 506 Ortaöğretim öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada, öğretmenlerin 21. yy becerileri kullanım yeterliliklerini ortaya çıkarmak için Orhan-Göksün (2016) tarafından geliştirilen “21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Kullanım Ölçeği” ve yine öğretmenlere ait demografik değişkenlerin tespiti için ise araştırmacılar tarafından düzenlenen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, öğretmenlerinin 21. yy öğreten becerileri kullanım yeterlilikleri; cinsiyet, hizmet yılı, mezun olunan fakülte, çalıştığı kurum gibi değişkenler açısından incelenmiş ve birçok farklılık tespit edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulguların öğretmen yeterlilikleri ve öğretmen yetiştirme sistemleri alan yazınına katkı sağlayacağı umulmaktadır.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine if competence for 21. century skills use differs according to various demographic variables of secondary school teachers from several cities in Turkey and several branches. The study was conducted via comparative survey research which is one of descriptive survey research model. Study group consisted of 506 secondary school teachers from different branches and who work different cities in 2017-2018 education term. “Teachers’ Use of 21. Century Skills Scale” which was developed by Orhan-Göksün (2016) to determine secondary school teachers’ competence for 21. century skills use and “Personal Information Survey” to identify the teacher related demographic variables which was developed by the researchers. Competence for 21. century skills use of secondary teachers was investigated according to gender, years of seniority, graduation faculty, the organization where s/he works etc. Many differences were detected in this context of this study. The finding of this study were hoped to be promote the literature in teachers’ competences and teacher training systems.


ANAHTAR KELİMELER: 21. yy becerileri, ortaöğretim öğretmenleri, öğretmen yetiştirme, öğretmen yeterlilikleri


KEYWORDS: 21. century skills, secondary school teachers, teacher training, teacher competences


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education