Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumları ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Analyzing the Relationship between Prospective Teachers’ Life Satisfaction and Attitudes Concerning Teaching Profession


Yrd. Doç. Dr. Ergun RECEPOĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaşam doyumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretmen yılında Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören 619 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Yaşam Doyumu Ölçeği” ve “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde yaşam doyum ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaşam doyumu öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumu anlamlı bir şekilde yordamakta ve öğretmenlik mesleği ile ilgili tutuma ilişkin toplam varyansın %23’ünün yaşam doyumu ile açıklandığı söylenebilir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının yaşam doyumları yaşa, öğrenim türüne, öğrenim gördüğü bölüme ve ailede öğretmen olup olmaması göre anlamlı şekilde farklılık göstermemekte iken cinsiyete ve üniversiteye yerleşme sırasına göre göre anlamlı şekilde değişmektedir.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the relationship between life satisfaction of prospective teachers and their attitudes concerning the teaching profession. This is a descriptive research in the survey model. The participants of the study are 619 prospective teachers at Faculty of Education in Kastamonu University in the 2012-2013 academic years. As data collection instruments, “Life Satisfaction Scale” and Teaching Profession Attitude Scale” was used. When the research findings were evaluated, a significant and positive relationship was found between prospective teachers’ life satisfaction and attitudes towards the profession of teaching.at a moderate level. The prospective teachers’ life satisfaction predicts their attitudes towards the profession of teaching in a meaningful way and prospective teachers’ life satisfaction explains 23% of the total variance about attitudes of prospective teachers towards the profession of teaching. According to the research findings, prospective teachers’ life satisfaction does not differ significantly according to age, type of education, program and whether there is a teacher in the family or not while teachers’ life satisfaction differ significantly according to gender and the rank in university selection.


ANAHTAR KELİMELER: yaşam doyumu, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum, öğretmen adayları


KEYWORDS: life satisfaction, attitudes concerning teaching profession, prospective teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education