Ters-Yüz Edilmiş Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması


The Effect of Flipped Classroom Approach on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study


İbrahim KARAGÖL & Emrullah ESEN


ÖZET
Bu araştırmada ters-yüz edilmiş öğretimin akademik başarıya etkisinin meta-analiz yöntemiyle incelemesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda “ters-yüz edilmiş öğretim”, “ters-yüz edilmiş öğrenme”, “akademik başarı” gibi anahtar kelimeler kullanılarak EBSCOhost, ProQuest, JSTOR, Google Akademik, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, YÖK Tez ve ERIC arama motorları aracılığıyla ilgili tez ve makaleler elde edilmiştir. Dahil edilme ölçütleri kapsamında 54 çalışmaya ulaşılmıştır. 54 çalışma içerisinde yer alan 12 çalışmada birden fazla akademik başarı çalışıldığı için veri seti 80 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ters-yüz edilmiş öğretimin akademik başarı üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu; ters-yüz edilmiş öğretimin akademik başarı üzerindeki etkisinin uygulama süresine göre değişmediği; ters-yüz edilmiş öğretimin akademik başarı üzerindeki etkisinin küçük gruplarda daha yüksek olduğu ve çalışmaların ulusal/uluslararası olma durumuna göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.


ABSTRACT
This study aims to examine the effect of flipped classroom on academic achievement through meta-analysis method. The studies taking place within the scope of this study consist of the published articles in scientific journals, master's and doctoral theses which have the necessary statistical data. The studies were obtained from various databases such as “EBSCOhost, ProQuest, JSTOR, Google Scholar, TÜBİTAK ULAKBIM Social Sciences Database, Council of Higher Education National Thesis Center and ERIC” by using keywords such as “flipped classroom”, “flipped learning”, “academic achievement”. Within the scope of inclusion criteria, 54 studies were obtained. The data set was determined as 80 since more than one academic achievement was studied in 12 studies out of 54 studies. The results of the study reveal that there is a positive effect of flipped classroom approach on academic achievement compared to traditional classroom. Besides, there is not a significant difference according to implementation period. The effect of flipped classroom on academic achievement is higher in small groups, and there is a significant difference between the groups according to studies being national/international.


ANAHTAR KELİMELER: ters-yüz edilmiş sınıf, ters-yüz edilmiş öğretim, meta-analiz, akademik başarı


KEYWORDS: flipped classroom, flipped learning, meta-analysis, academic achievement


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education