Öğretmenlerin Eğitim Sistemlerine Sağladığı Katma Değer: Finlandiya Örneği


The Value Teachers Add to Educational Systems: The Case of Finland


Instructor Mustafa ÖZTÜRK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Finlandiya örneğinden yola çıkarak, Türkiye'de öğretmen yetiştirme konusunda sistematik bir iyileşme hedefleyen araştırmacıları ve politika belirleyicileri yönlendirebilecek bilgiler sunmaktır. Çalışma, öğretmenlerin ve öğretmen yetiştirenlerin eğitim sistemine sağladığı katma değeri saptamak için, altı ay süren nitel inceleme sonucunda elde edilen bulguları ve Finlandiya öğretmen eğitiminin arkasındaki felsefe ve politikayı değerlendirmeyi hedeflemiştir. Çalışmada, etnografik araştırma deseni benimsenmiş olup, görüşmeler, yakın gözlemler, okumalar, yorumlamalar ve doküman analizi yoluyla Finlandiya’daki ‘öğretmenlik kültürü’ üzerine bir inceleme gerçekleştirilmiştir. 84 saatlik katılımcı gözlem, 36 saatlik yardımcı öğretmenlik ve staj uygulaması ve on ikisi öğretmen, yirmi üçü öğretmenlik bölümü öğrencisi, yedisi öğretmen yetiştirmeden sorumlu eğitimci olmak üzere toplam kırk iki katılımcı ile yapılan görüşmeler yoluyla, mevcut öğretmenlik uygulamaları incelenmiştir. Bulgular şu dört başlık altında sunulmuştur: (1) felsefe ve politika, (2) öğretmen adaylarının seçimi, (3) hizmet-öncesi dönem ve (4) hizmet-içi dönem. Bu bağlamda, ülkemizdeki öğretmen eğitimini geliştirmek için üç temel önlem alınabilir: (a) doğru seçme yöntemleri kullanarak nitelikli bireylerin öğretmenlik mesleğine yönlendirilmesi; (b) araştırma ve uygulama boyutlarının vurgulandığı doğru öğretmen eğitiminin (alternatif sertifikasyon olmadan) sağlanması; (c) öğretmenlerin sosyal statüsünün güçlendirilmesi için öğretmen özerkliğine güvenilmesi ve öğretmenlere saygı gösterilmesi.


ABSTRACT
The purpose of this paper is to provide information for researchers and policy makers aiming at systematic improvement in teacher education in Turkey by highlighting possible lessons to be taken from Finland. To see the value added by Finnish teachers and teacher educators, the paper both reviews the philosophy behind teacher education in Finland and portrays the findings from a six-month qualitative inquiry. In an ethnographic research design, an in-depth analysis of the ‘teaching culture’ was carried out through interviews, close observations, readings, interpretations, and document analysis. Current practices were investigated through 84 hours of participant observations, 36 hours of assistant teaching; and individual interviews done with 12 in-service teachers, 23 pre-service teachers, and 7 teacher educators. All data were compiled and conclusions were derived. The findings were presented under the headings of (1) philosophy and policy, (2) selection of student teachers, (3) pre-service years, and (4) in-service years. In this context, three main steps could be taken to improve teacher education in Turkey: (a) attract the best individuals to the profession with appropriate selection procedures; (b) provide the right training (no alternative route) with a considerable emphasis on research and practicum; and (c) respect teachers and trust on their autonomy to strengthen their social status


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen yetiştirme, Finlandiya, nitelikli öğretmen, eğitim politikaları ve uygulamaları


KEYWORDS: teacher education, Finland, high-quality teachers, educational policy and practice

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education