Web-tabanlı Öğrenme Ortamlarında Yaratıcı Problem Çözme Öğretim Yönteminin Tasarımı


Designing Creative Problem Solving Teaching Method for Web-Based Learning Environments


Yrd. Doç. Dr. G. Alev ÖZKÖK


ÖZET
Bu çalışmada, web-tabanlı öğrenme ortamında (WTÖO) öğretim gereksinimlerinin karşılanabilmesi için öğretim sürecine yönelik bir model önerilmektedir. Bu modelin temel bileşenleri, öğretim sürecinin ayrılmaz parçaları olan içerik yönetim sistemi ve öğretim stratejisidir. Öncelikle, öğrenme ortamının psikososyal atmosferinin belirleyicisi olan içerik yönetim sistemi (İYS) tanıtılmıştır. Ardından, Herrmann’ın (1990) beyin hâkimiyeti modeli temelinde Lumsdaine (1995) tarafından geliştirilen yaratıcı problem çözme (YPÇ) ele alınmıştır. Hermann’ın düşünme becerilerini dört kategoriye ayırdığı zihin haritasına göre farklı düşünme becerilerini bir bütün olarak kullanılması esasına dayalı yaratıcı problem çözme (YPÇ) beş aşamalı öğretim stratejisidir. Bu bağlamda, sırasıyla yaratıcı problem çözmenin beş aşaması, (1) problem tanımlama, (2) fikir üretme, (3) karar verme, (4) tasarlama ve planlama ve (5) uygulama ve izleme açıklanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada web teknolojilerine dayalı öğrenme ortamlarında içerik yönetim sistemi araçlarının yaratıcı problem çözme öğretim sürecine dâhil edildiği kavramsal bir çerçeve tasarlanmıştır. Buna ek olarak, tasarlanan kavramsal çerçeve ile öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirebilecek web teknolojilerine dayalı bir öğretim modeli geliştirilmesine katkı sağlaması düşünülmektedir.


ABSTRACT
With this study, a model for the teaching process is proposed to meet the teaching requirements in web-based learning environment (WBLE). Fundamental components of this model are psychosocial atmosphere of the learning environment and the teaching strategies, which are the basics of teaching process. The psychosocial atmosphere of the environment in the teaching process “content management system” (CMS) is primarily introduced. Afterwards, “creative problem solving” (CPS), which is one of the teaching strategies bearing the potential to activate higher order thinking skills of students is introduced and stepwise described (1) definition of the problem, (2) creating ideas, (3) decision making, (4) design and planning, and (5) application and monitoring. Finally, a theoretical model is proposed for web-based learning environment by designing a teaching process relying on the pattern between content management systems and creative problem solving.


ANAHTAR KELİMELER: yaratıcı problem çözme (YPÇ), web-tabanlı öğrenme, öğrenme ortamları


KEYWORDS: creative problem solving (CPS), web-based learning, learning environment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education