Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri


Teacher Candidates' Views on the Components of a Pre-Service Training Program Based on the Technological Pedagogical Content Knowledge Model


Yrd. Doç. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ & Yrd. Doç. Dr. İlknur ÖZPINAR


ÖZET
Bilgi çağının en önemli bileşenlerinden biri olarak görülen teknoloji, günümüzde her alanda olduğu gibi, eğitimde de kullanılan en etkili araçlardandır. Öğretimde önemli olan teknolojik araçların sıklıkla kullanılması değil uygun pedagojik yaklaşımlarla birlikte kullanılmasıdır. Bu bilgiler ışığında, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu yeterlik göstergelerinin neler olduğu ve geleceğin uygulayıcıları olan öğretmen adaylarının bu konudaki görüşlerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü öğretmen adaylarının teknoloji ile ilgili düşünceleri, teknolojiyi kullanma ya da yeterlikle ilgili deneyimlerine yansımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi TPAB modeline ilişkin sahip oldukları bilgileri ölçmek ve bu bilgiler çerçevesinde öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikleri ve tasarladıkları hizmet-öncesi eğitim programının bileşenlerini belirlemektir. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise, Schmidt ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen ve Öztürk ve Horzum (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan teknolojik pedagojik alan bilgisi ölçeği ile araştırmacılar tarafından hazırlanan 4 açık uçlu soru kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 295 öğretmen adayı (Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği) oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak, TPAB bilgilerini geliştirmeye yönelik tasarladıkları hizmet öncesi eğitim programının bileşenleri ve öğretmen yeterlikleri belirlenmiştir. Bu bileşenler dikkate alınarak, TPAB modeline uygun olarak tasarlanabilecek hizmet öncesi eğitim programlarının öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi gelişimi üzerine daha etkili olacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
Technology is one of the effectively used tools used in education as in today's any field of study. Technology use in line with pedagogical approaches is what counts in education, rather than how often technological tools are used in education. It is crucial to determine teacher candidates' competencies in integrating technology and their views since their views on technology reflect their experiences related to technology use and competencies. The aim of the study is to evaluate teacher candidates' existing knowledge of Technological Pedagogical Content Knowledge TPACK model and to determine the competencies that they should have and the components of the pre-service training that they have planned. Descriptive methodology has been applied in the study. The data collection instruments included the scale of the technological pedagogical content knowledge and the open-ended questions that were arranged and prepared by the researchers. The participants included 295 teacher candidates enrolled at the Faculty of Education of a state university. The collected data were subject to content analysis. The components of the pre-service training planned to improve TPACK knowledge and the teacher competencies were determined. Pre-service training programs planned in line with TPACK are found to be effective in improving teacher candidates' technological pedagogical content knowledge.


ANAHTAR KELİMELER: teknolojik pedagojik alan bilgisi, öğretmenlerin teknolojik yeterlikleri, hizmet öncesi eğitim.


KEYWORDS: technological pedagogical content knowledge, teachers' technological competencies, pre-service training

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education