Ortaokul Öğrencileri İçin Önerilen 100 Temel Eserde Karakter Güçlerinin İncelenmesi


Investigation of Character Strengths in 100 Fundamental Literary Works Recommended to Secondary School Students


Şerife IŞIK, Sabire KILIÇ, Nazife ÜZBE ATALAY, Sare TERZİ İLHAN & Ümre KAYNAK


ÖZET
Bireyin duygu, düşünce ve davranışlarıyla ortaya koyduğu pozitif özellikler olarak tanımlanan karakter güçleri psikolojik sağlığa ve genel iyilik haline olan katkısı sebebiyle hem eğitimciler hem de psikoloji ve eğitim alanındaki uygulayıcılar için önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bu çalışma ile MEB tarafından 2005 yılında ortaokul öğrencileri için tavsiye edilen 100 Temel Eser listesinde yer alan kitapların karakter güçleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel modele dayalı nitel araştırma düzeneğinde yürütülen bu çalışmada doküman analizi yolu ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında, seçkisiz atama ile belirlenen 22 eser 5 araştırmacı tarafından incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler Peterson ve Seligman’ın kuramsal tanımlama ve sınıflandırması doğrultusunda 24 karakter gücü 6 erdem kategorisi çerçevesinde incelenmiş ve elde edilen bulgular ilgili alanyazın sonuçları ile ilişkili olarak tartışılmıştır. Araştırmanın ortaokul öğrencilerine önerilen edebi kaynakların yeniden gözden geçirilmesine ve çocukların psikolojik sağlık ve karakter gelişimlerini olumlu etkilemesine katkı sağlaması beklenmektedir.


ABSTRACT
Character strengths, as the positive traits a person owns, celebrates and frequently exercises, generate a crucial area of interest for both researchers and the practitioners in the educational or psychology related fields because of its important effect on psychological health and well being. Regarding to its impact on positive character development in children, this current study aims at investigating the character strengths in 100 fundamental literary works recommended to secondary school students. The study was based on qualitative research and the data gained by document inquiry was analyzed with the use of content analysis. 22 literary works are chosen randomly and distributed to 5 different researchers to analyze them in accordance with the theory of character strengths and virtues developed by Peterson and Seligman as totally 24 character strengths and 6 virtues. The findings are discussed in relation to the relevant literature, aiming at making contributions to the development of literary works improving psychological wellness and character development of children.


ANAHTAR KELİMELER: Ortaokul Öğrencileri, 100 Temel Eser, Karakter Güçleri


KEYWORDS: Secondary School Students, 100 Fundamental Literary Works, Character Strengths


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education