Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algıları ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi


An Investigation into Elementary School Teachers' Self-Efficacy Beliefs and Skills for Creatıng Constructıvıst Learning Environments


Yrd. Doç. Dr. Canan KOÇ


ÖZET
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ile yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerilerinin kıdem, yaş, mezun oldukları okul ve cinsiyet açısından farklılaşıp farklılaşmadığının ve yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerileri ile öz yeterlik algısı arasında ilişki olup olmadığının saptanması amaçlanmaktadır. Araştırmaya Sivas Merkez ilçede bulunan ilk ve ortaokullarda çalışmakta olan toplam 125 sınıf öğretmeni (49’u kadın, 76’sı erkek) katılmıştır. Araştırmada betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği” ve “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” nin sınıf öğretmenlerine uygulanması ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U-testi ve Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algıları yaşa ve mezun oldukları okula göre farklılık göstermezken, kıdeme ve cinsiyete göre sınıf yönetimine yönelik öz yeterlik alt boyutunda anlamlı farklılık göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerileri kıdeme göre anlamlı farklılık göstermezken, yaşa ve mezun oldukları okula göre yansıtma ve kavram keşfi için motive etme alt boyutunda; cinsiyete göre kavramsal çelişkiler alt boyutunda erkek öğretmenler lehine anlamlı fark bulunmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ile yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine whether the elementary school teachers’ ability to create a constructivist learning environment and self-efficacy belief differentiate according to the variables of the school graduated, age, seniority and sex and also to determine whether there exists a relationship between the abilities of creating a constructivist learning environment and self-efficacy beliefs. In this study, 125 elementary school teachers in total were included. “Constructivist Learning Environment Scale” and “Teachers’ Self-Efficacy Scale” have been used as the data collection tool. In the analysis of the data, t-test, one way ANOVA, Kruskal Wallis Test, Mann Whitney U-test and Spearman Brown correlation coefficients were used. According to findings from the study, self-efficacy beliefs of the classroom teachers towards classroom management differ according to seniority and sex. The elementary school teachers’ ability of creating a constructivist learning environment differs from in the sub-dimension of motivation toward reflections and concept investigation according to sex and school graduated and also, it differs statistically significantly in the sub-dimension of conceptual conflicts and dilemmas according to sex in favor of male teachers. In this study, a positively significant medium-level relationship was found between the classroom teachers’ self-efficacy and the ability to create a constructivist learning environment.


ANAHTAR KELİMELER: Sınıf öğretmenleri, öz yeterlik algısı, yapılandırmacı öğrenme ortamı


KEYWORDS: Classroom teachers, self-efficacy belief, constructivist learning environment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education