Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi


Evaluation of Prospective Science and Technology Teachers’ Experiences of Project Management


Yrd. Doç. Dr. İlknur GÜVEN


ÖZET
: Bu çalışmada öğretmen adaylarına okul ortamında ilköğretim öğrencilerine proje yaptırma konusunda olanak tanımak ve ilköğretim okullarında yaygın bir biçimde yapılamayan fen projelerinin ilköğretim öğrencileri tarafından yapılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışma 2009-2010 ve 2010-2011 eğitim öğretim yılları bahar yarıyıllarında İstanbul'daki bir üniversitede Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen "öğretmen adaylarının fen projeleri yöneticiliği" yapmasını ve bu kapsamda 2010-2011 eğitim öğretim yılında 6. sınıf öğrencilerine yaptırılan fen projelerini içermektedir. Araştırma kapsamında çalışan 24 öğretmen adayına, çalışma sonunda açık uçlu sorular sorularak uygulama değerlendirilmiştir. 2010-2011 eğitim öğretim yılında ilköğretim okulunda 6. sınıflardan oluşan ve fen projesi yapan ve yapmayan grupların “bilimsel süreç becerileri” gelişimleri uygulanan bilimsel süreç becerileri testi ile değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının uygulama hakkındaki görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde; proje yapma ile yaptırma arasında çok fark olduğunu, mezun olmadan böyle bir fırsat bulup öğrenci ile birebir çalışarak proje yönetiminde görev almanın kendileri için çok kazançlı bir deneyim olduğunu ifade etmişlerdir. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerine uygulanan bilimsel süreç beceri testi sonuçlarına göre kontrol grubunun sontest ortalaması öntest ortalamasına göre anlamlı şekilde düşmüştür. Deney grubunun öntest-sontest ortalaması karşılaştırıldığında ise sontest puanlarının anlamlı olmasa da bir artış gösterdiği görülmüştür. Kontrol ve deney grubu sontest puanları arasında ise deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.


ABSTRACT
In this study it is aimed that; the prospective science teachers can find an opportunity to make projects with the pupils in the schools, and the science projects which are not being conducted commonly in secondary schools, can be done by the pupils in the schools. The study made for this purpose comprises of "management of science projects" under the course of "Social Service Applications" for the prospective science teachers in a university in Istanbul during the spring semesters of 2009-2010 and 2010-2011 educational years and the "science projects" done by the 6th grade pupils during 2010-2011 educational year. Application was evaluated by asking open-ended questions to 24 prospective science teachers at the end of the application. The development of "the scientific process skills" of both groups those were conducted and did not conducted science projects from 6th grades in 2010-2011 educational year, was analyzed by using the scientific process skills test with a pre-test and pos-test application. When the opinions of the prospective teachers about the application are evaluated in general, it is convinced that; there is a big difference between conducting a project and managing a project; it is a very gainful experience to have such an opportunity, before especially graduation, by carrying out project management and doing this with the students one-to-one. According to the results of applied scientific process skills test, the average value of the posttest of the control group showed a meaningful decrease related to the pre-test average value. When the pretest-posttest averages of the experiment group are compared, the posttest values showed an increase, though not meaningful. Between the posttest scores of the control and experiment groups, it is found a meaningful difference to the experiment group's favour.


ANAHTAR KELİMELER: Fen ve teknoloji öğretmen adayları, proje yönetimi, proje tabanlı öğrenme, topluma hizmet uygulamaları.


KEYWORDS: Science and technology prospective teachers, project management, project-based learning, social service applications.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education