İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Yeterlik Beklentileri ve Değer Algılarının İncelenmesi


Examination of Expectancy Beliefs and Values Perceptions of Primary School Students towards Social Studies Lesson


Vural TÜNKLER


ÖZET
Bu araştırmanın amacı; ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik yeterlik beklentileri ve değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik yeterlik beklentileri ve değer algılarını belirlemek için Tünkler ve Yurt (2016) tarafından sosyal bilgiler dersine uyarlanan “Matematikte Benlik ve Görev Algısı Envanteri” kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik bilgileri ile dönem sonu ders notlarına ulaşmak için demografik bilgi formundan yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik yeterlik beklentilerinin düşük düzeyde olduğu, yeterlik beklentisinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, ancak sınıf düzeyi ve ders başarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Araştırmanın katılımcılarının sosyal bilgiler dersine yönelik değer algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin değer algılarının cinsiyete göre farklılaşmadığı, sınıf düzeyi ile ders başarısına göre farklılaştığı belirlenmiştir. Son olarak öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik yeterlik beklentileri ile değer algıları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine elementary school students’ perceptions about value and expectancy beliefs towards social studies lesson in terms of different variables. To determine students’ expectancy beliefs and value perceptions towards social studies lesson, the researcher used “The Self and Task Perception Inventory in Mathematics” adapted to social studies lesson by Tünkler and Yurt (2016). Demographic information form was used to obtain students' end-of-term lesson marks and their demographic information. As a result of the research, it was seen that the elementary school students had a low level of expectancy beliefs for social studies lessons and that their expectancy beliefs did not show any significant difference according to gender, but displayed significant differences according to class level and lesson success. It was determined that the participants of the study had a moderate level of value perceptions for social studies lesson. Also, it was found that the students' values perceptions did not show any significant difference according to gender, but displayed significant differences according to class level and lesson success. Finally, there was found a significant relationship between students' expectancy-related perceptions and value perceptions.


ANAHTAR KELİMELER: Beklenti-değer kuramı, motivasyon, sosyal bilgiler, ilköğretim öğrencileri


KEYWORDS: Expectancy-value theory, motivation, social studies, primary school students


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education