Yükseköğretim Programlarında Süreç ve Sonuç Odaklı Yaklaşımların Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi


Process and Product Oriented Program Approaches in Higher Education as Perceived by Students


Fatma MIZIKACI, Öykü GÖKTUNALI, Ayşegül Kübra AKTAŞ, Durmuş Ziya GÖRÜR, Figen KIZIL & Saadet ÇINAR


ÖZET
Bu araştırmanın amacı üniversite lisans derslerinin plan, hedef, içerik, öğrenme öğretme ve değerlendirme durumlarını süreç odaklı ve sonuç odaklı program yaklaşımları açısından incelemektir. Araştırmanın verileri üç ilde bulunan beş üniversitede dokuz farklı bölümde öğrenim gören 18 öğrenci öğrenciyle yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Görüşmeler, derslerin planlanması, hedeflerin ve içeriğin belirlenmesi, öğrenme öğretme durumlarının yürütülmesi ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerin yer alma durumlarına ilişkin dokuz sorudan oluşan yapılandırılmış bir görüşme formu ile yapılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda öğrencilerin ders planlarının hazırlanması, hedeflerin, içeriğin, öğrenme-öğretme ve değerlendirme durumlarının belirlenmesi ve yürütülmesi aşamalarında katılım sağlamadıkları ancak katılmak istedikleri boyutların olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda yükseköğretim programlarında program kararlarında sonuç odaklı yaklaşımların benimsendiği, öğrenci katılımına yer verilmediği saptanmıştır. Yükseköğretim programlarının geliştirilmesinde süreç odaklı yaklaşımların benimsenmesi için çalışmalar yapılması önerilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this research is to examine the plans, course objectives, contents and learning-teaching and evaluation processes of undergraduate courses in terms of process and product oriented program approaches. The data were obtained through the interviews with 18 students from ten different departments of five universities in three cities. The interviews were conducted with a structured interview form consisting of nine questions about the involvement of students in the planning, determining of course objectives and the content, managing the learning-teaching and evaluation processes. Content analysis of the data showed that students want to participate in the processes of decision making stages of planning, determining course objectives, contents and learning-teaching and evaluation processes. However, student involvement in decision making about all these components of a course is not the case. According to the results of this research, it is found that product oriented approaches are adopted in the decisions of programs of undergraduate programs. It is concluded that in course related decisions students are not participated. It is recommended that further studies should be conducted for the adoption of process-oriented approaches in developing the undergraduate programs.


ANAHTAR KELİMELER: süreç ve sonuç odaklı program yaklaşımları, yükseköğretim programları, programın ögeleri, öğrenci görüşleri


KEYWORDS: process and product oriented program approaches, higher education programs, program components, students’ opinions


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education