Uluslararası Sınavlarda Fen Bilimleri Derslerinden Alınan Sonuçların İyileştirilmesine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Görüşleri


Science Teacher Opinions Towards the Improvement of Science Courses Scores for International Examinations


Zehra Tuğçe CUMAOĞLU & Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK


ÖZET
Araştırma Nitel Araştırma yaklaşımlarından Durum Çalışması deseni şeklinde düzenlenmiş, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Ankara ili ve ilçelerinde görev yapan dokuz Fen Bilimleri öğretmenleri ile yürütülmüştür. Örneklem belirlenirken, amaçlı durum örnekleme yöntemlerinden, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma ilgili eğitim öğretim yılının güz döneminde öğretmenler ile iki hafta, toplamda ise sekiz haftada tamamlanmıştır. Betimsel ve içerik analizleri kullanılarak, bu süreçte tematik çerçeve oluşturulmuş, veriler farklı farklı başlıklara ayrılmış ve karşılaştırma yapılarak incelenip yorumlanmıştır. Araştırmanın alt problemleri ve amaçları doğrultusunda veri setinin çözümlenmesinde kullanılabilecek kod listeleri oluşturulmuştur. Alan yazın tarandığında birçok PISA ve TIMSS çalışması karşımıza çıkmaktadır. Ancak çözüm odaklı düşünüldüğünde, ülkedeki Fen eğitimi noksanlığı ile ilgili çok daha fazla çalışma yapılması gerektiği kaçınılmazdır. Bu kapsamda amaç, Fen Bilimleri öğretmenleriyle nitel araştırma yöntemleri kullanılarak, araştırmanın sonunda Fen eğitimini iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunabilmektir. Bu araştırma, Fen Bilimleri öğretmenlerinin uluslararası sınavlarda başarıya ulaşmada, Türk eğitim sistemindeki Fen eğitimini etkililik ve verimlilik yönlerinden nasıl değerlendirdiklerini, öğretmenlerin Fen derslerini iyileştirmeye yönelik önerilerinin neler olduğunu, TIMSS ve PISA hakkındaki görüşlerini, Fen başarısını arttırma yollarını, Fen Bilimleri programındaki noksanlıklara yönelik çözümler üretmelerini sağlaması açısından önem taşımaktadır. Buna göre öğretmenlerin belirtilen konulardaki görüşleri araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu ile belirlenmiş ve elde edilen bulgular gerekli çözüm önerileriyle sunulmuştur.


ABSTRACT
The research was conducted in the form of Case Study Design from Qualitative Research Approaches and conducted with nine science teachers working in the provinces and districts of Ankara in the fall semester of 2016-2017 academic year. When determining the sample, sample of easy-to-reach sampling method was used among objective state sampling methods. The study was completed for two weeks with the teachers in the fall semester of the relevant education year, and eight weeks in total. By using descriptive and content analysis method, a thematic framework was created in this process, the data were divided into different headings and then compared and analyzed. Code lists were created. Many PISA and TIMSS studies are confronted when field type is scanned. If the solution is thought to be focused, it is inevitable that much more research on the lack of Science education in the country should be done. The aim was to use qualitative research methods with science teachers and to make proposals to improve science education at the end of the research. The opinions of the teachers on the mentioned topics were determined by the interview form prepared by the researcher and the findings were presented with necessary solutions.


ANAHTAR KELİMELER: Fen Bilimleri, nitel araştırma, Fen Bilimleri öğretmen görüşleri, Fen Bilimleri eğitimini iyileştirme önerileri, TIMSS ve PISA.


KEYWORDS: Science, qualitative research, teachers' views of science, proposal to improve science education, TIMSS ve PISA.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education