Ters Yapılandırılmış Öğretim Yöntemiyle Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Gömülü Karma Yöntem Çalışması


Development of Written Expression Skills with the Flipped Classroom Instruction: An Embedded Mixed Method Study


Osman ÖZDEMİR & Fatma AÇIK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım becerilerini geliştirmede ters yapılandırılmış öğretim yönteminin etkili olup olmadığını, varsa bu etkinin boyutunu belirlemektir. Bu doğrultuda, Kastamonu Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana bilim Dalında eğitim gören 1. sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esasına dayalı olarak 35er öğrencilik deney ve kontrol grupları belirlenerek deneysel bir çalışma yapılmıştır. Kontrol grubuna, klasik sistemde ders anlatılmış daha sonra belirlenen uygulamalar ödev olarak verilmiştir. Deney grubunda ise konular videoya kaydedilerek internet ortamına yüklenmiş, öğrencilerin derse gelmeden bunları izlemesi sağlanmıştır. Sınıf içi zaman ise tamamen uygulamaya ayrılmıştır. Çalışmada hem nicel hem de nitel veriler toplanmıştır. Nicel veriler araştırmanın temelini oluştururken nitel veriler bunu desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Bu nedenle çalışma için gömülü karma yöntem seçilmiştir. Nicel veriler için dönemin başında ve sonunda bilgilendirici ve öyküleyici metin türlerinden örnekler alınmıştır. Yapılan ölçümlerde deney grubu öğrencilerinin iki metin türünde de kontrol grubuna göre anlamlı farklılık yaratacak düzeyde geliştiği belirlenmiştir. Nitel boyut için ise her hafta deney grubundan üç, kontrol grubundan üç öğrenci olmak üzere toplam altı öğrencinin yazma süreçleri kamera ile kayıt altına alınarak analiz edilmiştir. Çalışmada nicel ve nitel verilerin analizleriyle ulaşılan sonuçlar, ters yapılandırılmış öğretim yönteminin Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım becerilerini geliştirmede etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, yönteminin kullanımına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine whether the flipped classroom contributes to the development of pre-service Turkish teachers’ written expression skills and if it does, the extent of this contribution. To this end, first year students attending the Turkish Teaching Department of Kastamonu University were allocated to an experimental or a control group, 35 students in each, on a volunteer basis and an experimental study was conducted. In this study, the embedded mixed research method was selected. In order to collect the quantitative data, samples of informative and narrative texts were used at the beginning and at the end of the term. The analyses revealed that students in the experimental group demonstrated significantly higher development on both types of texts than the control group students. In order to collect the qualitative data, three students from the experimental group and three students from the control group were selected and their writing processes were video-recorded and then analysed each week. The findings obtained from the analysis of both the quantitative and the qualitative data revealed that the flipped classroom is highly effective in terms of developing the pre-service Turkish teachers’ written expression skills


ANAHTAR KELİMELER: Ters yapılandırılmış öğretim, eğitimde teknoloji kullanımı, Türkçe eğitimi, yazma eğitimi, gömülü karma yöntem


KEYWORDS: flipped classroom, technology in education, Turkish teaching, writing skills, embedded mixed method


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education