Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarımızın Finlandiya, Japonya ve Singapur Programları ile Karşılaştırması


A Comparison of Mathematics Teacher Training Programs in Turkey, Finland, Japan, and Singapore


Yrd. Doç. Dr. Evrim ERBİLGİN & Yrd. Doç. Burçak BOZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin öğretmen yetiştirme programlarını üç farklı ülkenin öğretmen yetiştirme programları ile karşılaştırmaktır. Karşılaştırma yapılan üç ülke, Finlandiya, Singapur ve Japonya, TIMSS 2011 ve PISA 2009 sonuçları temel alınarak seçilmiştir. Çalışma bir karşılaştırmalı eğitim araştırmasıdır ve yatay karşılaştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın verileri karşılaştırma yapılan ülkelerin öğretmen yetiştirme programları, sistemlerini yansıtan öğretim programları ve bu ülkeleri kapsayan karşılaştırmalı eğitim araştırmaları incelenerek elde edilmiştir. Bu veriler öğrenci seçimi, öğretim programı, okul deneyimi/staj ve mezuniyet şartları olmak üzere dört ana tema altında incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrenci seçme ölçütlerinde ülkeler arasında bazı farklılıklar bulunmuştur. Her ne kadar karşılaştırılan tüm ülkelerde bir üniversiteye giriş sınavı kullanılsa da, Türkiye dışındaki diğer üç ülke başka ölçme yöntemlerini de (mülakat vb.) uygulamaktadır. Ülkelerin öğretim programları incelendiğinde ise %73 oranı ile en fazla alan pedagojisi dersinin Finlandiya programında yer aldığı tespit edilmiştir. Okul deneyimi/staj dersi yüzdelikleri arasında da yine Finlandiya programının diğer ülkelerinkine oranla daha fazla bu dersleri içerdiği görülmektedir. Mezuniyet şartları ise benzer olmakla beraber, Finlandiya programında öğretmen adayları matematik veya matematik eğitiminde yüksek lisans tezi yazmaktadırlar.


ABSTRACT
The aim of this study is to compare teacher training program of Turkey with three different countries. The comparison countries which are Finland, Singapore and Japan are selected according to TIMSS 2011 and PISA 2009 results. This research study is a comparison study in which the horizontal comparisons are used. Data resources are the teacher education curricula of the four countries and the comparison educational research studies about these countries. Data are analyzed through the following four themes: selection criteria of the students, curriculum, school experiences/practicum and graduation criteria. According to the results, the selection criteria of students differ among the four countries. Although all of the countries prefer to use university entrance exams, Finland, Singapore and Japan use extra evaluation methods such as interviews. When the curricula of the countries investigated, we found that the highest percentage of the pedagogical content knowledge courses is in Finland with 73%. Moreover, it is observed that the proportion of school experiences/practicum is relatively high in Finland curriculum compared to others. According to the last theme, the graduation criteria, different than the other countries, in Finland preservice mathematics teachers have to write a master thesis either in mathematics or in mathematics education.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen eğitimi programları, matematik öğretmeni yetiştirme programları, karşılaştırmalı eğitim araştırması


KEYWORDS: teacher training curricula, mathematics teacher education, comparative educational study

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education