STEM’e Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Turkish Adaptation of The Attitude Towards STEM Scale: A Validity and Reliability Study


Hasan ÖZCAN & Esra KOCA


ÖZET
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin STEM’e yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Friday Eğitimde Yenilikçilik Enstitüsü (2012) tarafından geliştirilen STEM’e yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Çalışmanın örneklemi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Türkiye’nin farklı coğrafi bölgesinde yer alan 3 büyükşehirin merkez ilçesine bağlı ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilmiştir (n= 1323). Ölçeğin orijinali 37 maddeden oluşmakta olup 5’li likert tipinde düzenlenmiştir. Uyarlanan ölçekten elde edilen veriler, orijinal ölçeğin dört faktörlü yapısına uygunluğunun incelenmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi’ne (DFA) tabi tutulmuştur. DFA sonucu orijinal faktör yapısının korunduğu gözlemlenmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile yapının orijinal ölçekte olduğu gibi dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu kanıtlanmıştır. Ölçeğin güvenirliği, ölçeğin tamamı ve faktörleri için iç tutarlılık katsayısı ile kontrol edilmiştir. Elde edilen Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin tamamı için .91; matematik faktörü için .86; fen faktörü için .87; mühendislik ve teknoloji faktörü için .86; 21. yüzyıl becerileri faktörü için .88 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre STEM’e yönelik tutum ölçeği geçerli ve güvenilir olarak Türkçeye uyarlanmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to establish the validity and reliability of Turkish version of the Attitude towards STEM Scale developed by The Friday Institute for Educational Innovation (2012) for measuring middle school students’ attitudes towards STEM. The sample of the study consisted of 1323 middle school students (6th, 7th, and 8th graders) who were selected conveniently from 3 metropolitan cities located in different regions of Turkey in the fall semester of the 2017-2018 academic year. The original version of the scale consists of 37 items and it is a 5-point Likert scale. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was conducted for the data obtained from the Turkish version of the scale in order to check whether they fit the four-factor structure of the original scale. The analysis of data showed that it fit the four-factor structure. Exploratory Factor Analysis (EFA) indicates there was a four-factor structure as was in the original scale. The reliability of each factor and the whole scale were checked by computing Cronbach’s coefficient of Alpha (α). Cronbach’s alpha coefficients for the whole scale and the mathematics, science, engineering, and technology, and 21th-century skills were found to be as 0.91, 0.86, 0.87, 0.86, and 0.88, respectively. Based on the findings obtained in this study, The Attitude towards STEM Scale was adapted into Turkish in a valid and reliable way.


ANAHTAR KELİMELER: STEM, tutum ölçeği, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik


KEYWORDS: STEM, attitude scale, adaptation, validity, reliability


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education