Ailelerin Erken Okuryazarlığa İlişkin İnançları İle Erken Okuryazarlık Ev Ortamı: Normal Gelişen Çocuklar ile Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Aileleri


Early Literacy Beliefs of the Families and Early Literacy Home Environment: Normally Developing and Developmental Disabled Children’s Families


Banu KARAAHMETOĞLU & Figen TURAN


ÖZET
Bu çalışmada 4-6 yaş arasındaki gelişimsel yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocukların ailelerinin ev ortamında çocuklarına sunmuş oldukları erken okuryazarlık ortamları ve ailelerin erken okuryazarlık inançlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ailelerden bilgi toplamak amacıyla Demografik Bilgi Formu, Erken Okuryazarlık Ev Ortamı Ölçeği (EROY-EV) ve Ebeveyn Okuma İnançları Ölçeği (EOİÖ) kullanılmıştır. Normal gelişim gösteren çocuğu olan 32 aile ve gelişimsel yetersizliği olan çocuğa sahip 20 aile çalışmaya katılmıştır. Araştırmanın analizleri betimsel istatistikler, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonunda bazı alt boyutlarda farklılık anlamlı bulunmuş ve genel olarak normal gelişim gösteren çocuğu olan ailelerin, çocuklarına daha iyi erken okuryazarlık fırsatları sundukları ve daha olumlu okuryazarlık inançlarına sahip oldukları görülmüştür.


ABSTRACT
This study aims to comparatively investigate early literacy home environments the families provided for their children with developmental disability and normally developing children aged between 4 - 6 in the home environment, and parents’ early literacy beliefs. To collect information from the families, Demographic Information Form, Early Literacy Home Environment Scale (ELHES) and Parent Reading Beliefs Inventory Scale (PRBI) were used in this study. 32 families with normally developing children and 20 families of children with developmental disability participated in this research. Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests and descriptive statistics were used for the research analysis. At the end of the study, variations found meaningful in some sub-dimensions and it is found out that families of normally developing children provide better early literacy opportunities to their children, and they have more positive literacy beliefs.


ANAHTAR KELİMELER: Erken okuryazarlık, erken okuryazarlığa ilişkin inançlar, erken okuryazarlık ev ortamı, gelişimsel yetersizlik


KEYWORDS: literacy, early literacy beliefs, early literacy home environment, developmental disability


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education