İlköğretim Öğretmenlerinin Kolektif Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Analyzing the Collective Efficiency of Primary School Teachers In Terms of Some Variables


Doç. Dr. Bilal DUMAN, Arş. Gör. Güler GÖÇEN & Arş. Gör. Volkan DURAN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeylerini belirlemek ve öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışma, nicel verilerin nitel verilerle desteklendiği karma araştırma modeline göre tasarlanmıştır. Bu şekilde, nitel ve nicel verilerin güçlü yönleri araştırma bulgularına yansıtılmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmanın evrenini Muğla il merkezi; Marmaris ve Köyceğiz ilçeleri ile il merkezi ve ilçelere bağlı köylerdeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeylerini belirlemek için Goddard, Hoy ve Woolfolk-Hoy (2000) tarafından geliştirilen, Kurt (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Kolektif Yeterlik Ölçeği (KYÖ)”; nitel verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış ve odak grup görüşme formu ve öğretmenlerin kişisel bilgilerine ulaşmak için araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler bilgisayar ortamında gerekli istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılık göstermezken; branş, mesleki kıdem ve görev yapılan okulun yerleşim birimi değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılık göstermiştir.


ABSTRACT
The aim of this research is to determine collective efficiency of the teachers working in primary schools and to evaluate their level of collective efficiency in terms of different variables. This study based on mixed research model in which the research is supported by both quantitative and qualitative variables. In this way, the strong aspects of quantitative and qualitative data were reflected in the research. The universe of this research conducted in 2012-2013 education period consists from teachers working in schools in Muğla town center; Marmaris, Köyceğiz and their villages. In order to determine the collective efficiency of the teachers, “The Collective Efficiency Scale” which was developed by Goddar, Hoy and Woolfolk-Hoy (2000) and translated and transcribed by Kurt (2009); in order to determine the qualitative data, semi-structured interview and focus group form prepared by researchers and in order to reach personal data of the teachers, “Personal Data Form” developed by researchers were used in this study. The data of the research were analyzed in computer based on statistical methods. According to analysis of this study, on the one hand there was no meaningful diversity in the teacher’s collective efficiency perceptions in terms of gender variable; on the other hand meaningful diversity was found in terms of variables such as branch, seniority, the location of the school.


ANAHTAR KELİMELER: Kolektif yeterlik, öğretmen yeterlikleri, ilköğretim, sosyal bilişsel kuram


KEYWORDS: Collective efficiency, teacher qualification, primary school, social cognitive theory

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education