Fosilleşmiş Ünsüzlerin Bilgisayar Destekli ve Animasyonlu Malzemelerle Rehabilitasyonu


Rehabilitating Fossilized Consonants through Computer-aided and Animated Material


Mustafa Naci KAYAOĞLU


ÖZET
Etkili ve verimli bir iletişim için çok önemli bir unsur olarak kabul edilmesine rağmen, yabancı dil eğitiminde hakim olan diğer unsurlardan dolayı telaffuz becerisi üzerinde çok fazla durulmamaktadır. Ancak, günümüzde başarılı bir iletişim ve uluslararası anlaşılabilirlik için doğru telaffuza sahip olmanın gerekliliği hususunda yabancı dil öğrencileri arasında giderek artan bir bilinç ve ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, ünsüz seslerdeki fosilleşmiş telaffuzlar, anlaşılabilirliğe engel olmakta ve konuşmanın kalitesini ciddi biçimde bozmaktadır. Benzer sorunlara çözüm olmak üzere yürütülen bu çalışma, geleneksel yöntemler kullanmak yerine fosilleşmiş ünsüzleri düzeltmek için önemli bir destek olarak bilgisayar destekli ve animasyon içerikli bir model sunmaktadır. Bu yarı-deneysel çalışma, lisans düzeyinde Erasmus öğrencilerini içeren deney (n=19) ve kontrol (n=18) grubunun yer aldığı ön test-son test araştırma desenine sahiptir. Toplam 5 haftalık bir uygulamanın sürecinin ardından, katılımcıların normal ve fosilleşmiş ünsüzleri kullanımları test edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur; diğer bir deyişle, bilgisayar destekli ve animasyon içerikli modelin kullanıldığı deney grubu, yalnızca geleneksel yöntemin kullanıldığı kontrol grubundan çok daha fazla başarılı olmuştur.


ABSTRACT
Although pronunciation is considered critical in successful as well as effective communication, it only receives sporadic regard due to the prevailing factors in language education. Nevertheless, there is now far greater awareness and increasing need amongst language learners regarding the necessity of possessing a good working pronunciation for a successful communication and international intelligibility. In this respect the fossilized pronunciations in the consonants interfere with and severely disrupt the quality of speech. In an attempt to rehabilitate this situation, this research, unlike the traditional one, offers a model of computer-aided and animated material (tool) to provide important assistance on correcting fossilized consonants. This quasi-experimental study involves a pre-posttest design with both an experimental group and a control group composed of 19 and 18 undergraduate Erasmus students respectively. Following a five-week’s treatment, the subjects were tested on general and fossilized consonants. The results indicate that there was a significant difference between the experimental and the control group, meaning that the treatment group which received the computer-aided and animated material far outperformed the control group which received only traditional method.


ANAHTAR KELİMELER: seslendirme, bilgisayar-destekli, ünsüzler, fosilleşmiş, telaffuz


KEYWORDS: articulation, computer-aided, consonants, fossilized, pronunciation


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education