Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Politika Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki


The Relationship Between Secondary School Teachers’ Perceptions of Organizational Politics and Their Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviors


Osman Tayyar ÇELİK & Mehmet ÜSTÜNER


ÖZET
Bu araştırmada, ortaokul öğretmenlerinin örgütsel politika algılarıyla, örgütsel bağlılıkları ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Malatya ili merkez ilçelerinde (Battalgazi ve Yeşilyurt) görev yapan 2.972 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 856 öğretmen oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelindeki bu araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik araştırmacılar tarafından bir model önerilmiş ve yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul öğretmenlerinin örgütsel politika algılarının örgütsel bağlılıklarını ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını negatif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı, ortaokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının örgütsel vatandaşlık davranışlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı ve örgütsel bağlılığın örgütsel politika algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında kısmi aracılık rolüne sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca ortaokul öğretmenlerinin örgütsel politika algısı ile örgütsel bağlılıklarının örgütsel vatandaşlık davranışlarındaki varyansın yaklaşık %59’unu açıkladığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
In this research, it is aimed to reveal the relationships among, secondary school teachers’ perceptions of organizational politics, organizational dependence and organizational citizenship behaviours. 2972 teachers teaching in Malatya’s central districts (Battalgazi and Yeşilyurt) during 2017-2018 academic year constitute the universe of the research. 856 of whom were defined through stratified sampling method as the sample of the research. In this relational screening model based research, a model was suggested by researchers for the relationship between variables and this model was tested by SEM analyse. At the end of the research; its understood that the perceptions of organizational politics of secondary school teachers’ predict their “organizational commitment and organizational citizenship behaviours significantly in a negative way”, predict “organizational commitment’ and organizational citizenship behaviours significantly in a positive way” and have a partial procuration role between organizational commitment perceptions of organizational politics associated with organizational citizenship behaviour. Besides, it is comfirmed that the research explains nearly the %59 of the variance of secondary school teachers’ perception of organizational politics perception and organizational commitment on organizational citizenship behaviours.


ANAHTAR KELİMELER: Örgütsel politika algısı, politik davranış, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık, öğretmen


KEYWORDS: Perception of organizational politics, political behaviour, organizational citizenship behaviour, organizational commitment, teacher


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı