Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Yerel Sosyobilimsel Konularda Öğrencilerin İnformal Muhakemelerinin Belirlenmesi: HES, Organik Çay ve Yeşil Yol Projesi


Determining Informal Reasoning of Students for some Local Socio-scientific Issues in the Black Sea Region: HEPP, Organic Tea and Green Road Project


Şengül ATASOY, Ahmet TEKBIYIK & Osman Şinasi YÜCA


ÖZET
Bu çalışmada, öğrencilerin yerel Sosyobilimsel Konulardan (SBK) olan HES, organik çay ve Yeşil Yol ile ilgili informal muhakeme modlarını ve düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde araştırmanın alt problemleri; 1) Öğrencilerin yerel SBK’dan haberdar olma durumları nasıldır?, 2) Öğrencilerin üstlendikleri rollere göre SBK’la ilgili muhakeme modları nasıldır? ve 3) Öğrencilerin üstlenilen rollere göre muhakeme düzeyleri arasında bir farklılaşma var mıdır? olarak belirlenmiştir. Çalışmada olgu bilim araştırma deseni benimsenmiştir. Çalışmaya Rize ilinin bir ilçesinde yedinci sınıfta öğrenim gören 23 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Öğrencilerin açıklamaları ekonomik, ekolojik ve sosyal olmak üzere üç informal muhakeme moduna göre betimsel analize tabi tutulmuştur. Öğrencilerin muhakeme düzeylerini belirlemek için bir rubrik kullanılmıştır. Öğrencilerin yerel SBK’lara yönelik farklı roller üstlenmeleri durumunda muhakeme düzeylerinin değişim gösterdiği ortaya konulmuştur. Özellikle “kendisi” olarak muhakeme düzeyleri diğer rollere göre daha yüksektir. HES hakkındaki muhakeme düzeyleri diğer SBK’lara göre daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte “hükümet temsilcisi” rolünde en düşük muhakeme düzeyine sahip oldukları göze çarpmaktadır. Rol oynamanın karar vermede etkili bir deneyim sağladığı ve bireylerin rol oynamaları gerektiğinde başkalarının bakış açısını anlama imkânının arttığı belirtilmektedir.


ABSTRACT
In this study, it is aimed to determine the modes and levels of informal reasoning of seventh grade students regarding hydroelectric power plants (HEPP), organic tea, and Green Road considered to be socio-scientific issues. Within this framework, the sub-problems of the research were determined as follows: 1) Are students aware of local socio-scientific issues? 2) How are students’ reasoning modes related to socio-scientific issues according to the roles students take? 3) Is there a difference among students’ reasoning levels according to the roles students take? In the study, phenomenology research design was used. 23 students in the seventh grade in a district of Rize participated in the study. To collect data, a questionnaire developed for this research and consisted of open ended questions was used in the study. Students’ explanations were subjected to descriptive analysis according to economic, ecological and social informal reasoning modes. Then, a rubric was used to determine reasoning levels of the students. It is seen that students’ reasoning levels change when students have assumed different roles for local SSI. Students’ reasoning levels are higher than the other roles when they have assumed the role of “students”. Students’ levels of reasoning related to HEPP were found to be descriptively higher than the other SSI. On the other hand, it is seen that students have the lowest reasoning level in the role of “government official”. It is stated that role-making provides an effective experience in decision-making and that when individuals need to play a role, they have the opportunity to understand the perspectives of others.


ANAHTAR KELİMELER: ortaokul öğrencileri, sosyobilimsel konular, informal muhakeme, fen bilgisi eğitimi


KEYWORDS: middle school students, socioscientific issues, informal reasoning, science education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education