Anadolu Lisesi Almanca Öğretmenlerinin Sosyal ve Öğretim Yöntemlerine İlişkin Davranışları


Social and Instructional Bahaviors of Turkish German Language Teachers At Anatolian High Schools


Dr. Aysın DEMİR & Prof. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Anadolu Liselerinde görevli Almanca öğretmenlerinin sınıf içi sosyal ve öğretim yöntemlerine ilişkin davranışlarını değerlendirmektir. Almanca öğretmenlerinin sınıf içi davranışlarını etkileyen meslek sorunları ve bu sorunların nedenleri de araştırılmıştır. Çalışmanın araştırma evrenini 2010-2011 öğretim yılında Anadolu Liselerinde çalışan Almanca öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, mesleki bilgi ve becerileri açısından öğretmenlerin kendilerini değerlendirmesi için anket, alandaki sorunların saptanabilmesi için röportaj ve sınıf içi durumların tespiti için gözlem tekniği tercih edilerek nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Almanca öğretmenlerinin, sınıf içi davranışların öneminin bilincinde oldukları ve vücut dilini etkin kullanabildiklerini, öğrenci-öğretmen etkileşimine önem verdiklerini, dersin hazırlık ve işlenişinde yaratıcı olduklarını, öğrencilerin derse katılımını teşvik ettiklerini, öğrencilere karsı esnek ve hoşgörülü davrandıklarını, sınıf yönetiminde güncel teknikler kullandıklarını, derste öğrencilerin özerk öğrenme yeteneklerini geliştirecek etkinliklere yer verdiklerini, kültürlerarasılığın bilincinde olduklarını ve meslek bilgi ve becerilerini geliştirecek etkinliklere katılmak istediklerini göstermektedir. Sonuçlar ayrıca, öğretmenlerin, sıcak bir öğrenme ortamı oluşturma, öğrencilerin öğrenme stratejileriyle ilgili farklılıklarını dikkate alma ve sınıfta danışmanlık konularında yeterince başarılı olamadıklarını, ayrıca yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği gibi süreç değerlendirmeye yönelik portfolyo, sunum, performans ve proje ödevlerini sıklıkla kullanmadıklarını göstermektedir. Araştırma sonuçları değerlendirilerek, öğretmenlere, öğretmen yetiştiren, görevlendiren ve hizmet içi eğitim sunan kurum ve kuruluşlara öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to assess in-class behaviors of German language teachers working at Anatolian High schools in terms of social and methodological aspects, and to discuss both the positive and negative effects of these behaviors over the learning environment. Research universe includes the teachers working at Anatolian High schools during the academic year of 2010 and 2011. Whereas a questionnaire was employed in order for teachers to evaluate themselves in terms of professional skills, interview and observation techniques were utilized in order to determine teachers’ professional problems and in-class behaviors respectively. Therefore, both qualitative and quantitative techniques were used. Because findings have revealed that teachers can actively use the body language, encourage student participation, are tolerant and flexible with their students, make use of modern techniques during class management, include activities that promote autonomous learning, and have inter-cultural conscious, they are well aware of the importance of teachers’ in-class behaviors. However, teachers have also been weak in building a warm classroom environment, in noticing the differences among students’ learning abilities, and in becoming an advisor in the classroom. The research outputs have been presented to the educational institutions with advices in terms of the results of this study.


ANAHTAR KELİMELER: Yabancı dil eğitimi, yapılandırmacı yaklaşım, Almanca öğretmenleri, öğretmen davranışları, öğrenme kuramları.


KEYWORDS: Foreign language teaching, constructivist approach, German language teachers, teacher behaviors, learning theories.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education