Fen Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Yaklaşımları İle Planlama Süreçleri Üzerine Bir Çalışma


A Study About Preservice Science Teachers’ Educational Psychology Approaches and Planning Processes


Öğr. Gör. İlke ÇALIŞKAN


ÖZET
Araştırmanın amacı fen öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefesi yaklaşımlarıyla fen ve teknoloji dersini tasarlarken geçirdikleri düşünme, karar verme ve planlama arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 90 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, durum belirleme çalışması niteliğinde olup araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Kullanılan ölçme aracı ise “Felsefi Tercih Degerlendirme Formu Ölçegi” (FTDF)’dir. Araştırmanın nitel boyutunda ise gözlem, görüşme ve doküman analizi tekniklerine başvurulmuştur. Veri analizinde anketin çözümlenmesinde yüzde ve frekans ile birlikte ortalama değerler hesaplanmıştır. Gözlem ve görüşme formlarına ilişkin nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Anket sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının büyük bölümü ilerlemeci ve deneyselci eğitim felsefesi akımlarının etkisindedir (%72).Bununla birlikte kendisini ilerlemeci ve deneyselci olarak tanımlayan öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarındaki uygulamaları, idealist ve realist akımların etkisinde kaldıklarını göstermektedir. Düşünme ve planlama-uygulama süreci arasındaki boşluk öğretmen eğitiminde felsefe ve uygulama arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik araştırmaların planlanması ile hizmet içi ve öncesi programlarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacını vurgulamaktadır.


ABSTRACT
The aim of this research is to identify the correlation between preservice science teachers’ educational philosophy approaches and thinking, decision making and planning processes during the construction process of science class. Sample consists of 90 preservice science teachers from Hacettepe University Faculty of Education Department of Science Education. This research is a case study and both quantitative and qualitative methodologies were used. Questionnaire was used in quantitative dimension as a data collection technique. Measurement tool is “Philosophical Preference Assessment Form Scale (PPAF). Observation, interview and documentation were used as qualitative techniques of this study. Most of the preservice teachers are under the influence of progressivist and experimentalist educational philosophy trend (%72). Besides this, the application process of progressivist and experimentalist preservice teachers in teaching and learning environment show that they are under the influence of idealist and realist trends. The gap between thinking-decision making and planning processes emphasize the need of planning research studies which investigate the correlation between philosophy in teacher education and application processes and reconstructing preservice and inservice programs.


ANAHTAR KELİMELER: fen öğretmen eğitimi, eğitim felsefeleri, öğretmen düşünme, planlama ve karar verme süreçleri.


KEYWORDS: science teacher education, educational philosophies, teacher thinking, decision making and planning processes.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education