Öğretmen Adaylarının Öğretim Amaçlarını Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre Analiz Etme Becerilerinin İncelenmesi


Examining Prospective Teachers’ Analysis Skills about the Instructional Objectives According to Revised Bloom’s Taxonomy


Mükerrem Akbulut TAŞ & Ayşegül KARABAY


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilişsel alanda amaç kavramının örneklerini yenilenen Bloom Taksonomisine göre analiz etme becerilerini incelemektir. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan bu araştırmada, basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemde; sınıf eğitimi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmenliği ana bilim dallarında öğrenim görmekte olan üçüncü sınıf 130 öğretmen adayı yer almaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan kişisel bilgi formu ve “Öğretim Amaçlarının Analizi Testi” (ÖAAT) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, nicel ve nitel veri analiz yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının ÖAAT' den bilişsel sürece ait elde ettikleri puanların ortalamasının bilgi türüne göre daha yüksek olduğu, bilgi türünden elde ettikleri puanların ortalamasının ise oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının bilgi türü ile ilgili toplam puanlarının ortalamasının, öğretim planı hazırlayan katılımcılar lehine anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği saptanmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere göre, sınıf eğitimi öğretmen adaylarının bilgi türü puanlarının, fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının analiz becerilerini desteklemek amacıyla öğretim planı hazırlama gibi uygulamalarda sadece bilişsel süreçlerin değil aynı zamanda bilgi türlerinin de üzerinde durulması önerilebilir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine prospective teachers’ analysis skills about examples of the cognitive domain objectives according to Revised Bloom’s Taxonomy. The study, which is a descriptive research designed as a survey method, utilized simple random sampling method. The participants were 130 third year prospective teachers who were enrolled in Classroom Teaching, Social Studies and Science Teaching departments. Data were collected using the Socio-demographic Form and the Analysis of Instructional Goals Test (AIGT) developed by the researchers. Data analysis included both qualitative and quantitative methods. Results showed that the mean scores that prospective teachers obtained from the cognitive process in AIGT were higher in comparison to knowledge type, and the mean scores they obtained from knowledge type was quite low. Besides, total mean scores regarding the participants’ knowledge type indicated significant differences in favor of the participants who prepare instructional plan. According to the departments they studied education, knowledge type of the Classroom Teaching department was found to be higher in comparison to the prospective teachers from Science and Social Studies departments. It could be recommended that practices such as preparing instructional plan should emphasize both cognitive processes and knowledge types in order to support analysis skills of prospective teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretim amaçları, bilişsel alan, yenilen Bloom Taksonomisi, analiz becerisi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi.


KEYWORDS: Instructional objectives, cognitive domain, revised Bloom’s Taxonomy, analysis skills, pre-service teacher education.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education