Almanca Öğretiminde Sınıf İçi Etkileşimsel Becerilere İlişkin İhtiyaç Analizi ve Durum Tespiti


Needs and Situation Analysis About Classroom Interactional Competence in German Language Teaching


Dalım Çiğdem ÜNAL, Merve BOZBIYIK & Yasemin ACAR


ÖZET
Bu araştırma Almanca öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının sınıf içi etkileşim becerilerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlarını incelemektedir. Bu etkileşim özelliklerinin ne sıklıkla kullanıldığı da Almanca öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda araştırılmaktadır. Tarama modelindeki çalışmada veriler “Sınıf İçi Etkileşimsel Özellikler İhtiyaç Analizi” başlıklı anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma 2016-2017öğretim yılında 22’si Almanca öğretmen adayı ve 41’i de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta olan Almanca öğretmeni olmak üzere toplam 63 kişi üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılardan toplanan veriler MS Excel programı aracılığıyla incelenmiştir. Ayrıca SPSS 23.0 istatistik programında bağımsız örneklem t-testi uygulanarak sınıf içi etkileşim becerilerine duyulan ihtiyaç ile kullanım sıklığı arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışma grubundaki katılımcıların konuya yönelik genel görüşlerini incelemek amacıyla MAXQDA 11 adlı nitel veri analizi programından yararlanılmış ve taranan veriler tümevarımcı içerik analizi yapılarak temalaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar sınıf içi etkileşimsel becerilerin katılımcılar tarafından belirtilen ihtiyaç dağılımı ve kullanım sıklık dereceleri arasında uyumlu bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, katılımcılar sınıf içi etkileşimin yabancı dil öğretimindeki önemli rolünü vurgulamış ve hem hizmet öncesi hem de hizmet içi eğitimde yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmanın sınıf içi etkileşim ve öğretmen yetiştirme alanına önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
This study investigates the needs of pre-service and in-service German language teachers to improve their Classroom Interactional Competences (CIC). The current study also explores the frequency of interactional resources through opinions of the pre-service and in-service German teachers. The data of the study were gathered through “the survey of Needs and Situation Analysis about Classroom Interactional Competence”. A total of 63 German language teachers participated in the study; 22 pre-service and 41 in-service teachers in 2016-2017 academic year. In this study, Independent Sample T-test was conducted to scrutinize the relation between the needs and frequency of interactional features within SPSS 23.0 statistical program. In this study, MAXQDA 11 qualitative data analysis program was used to examine the general opinions of the participants about CIC and its interactional properties, and the data were thematized via the inductive content analysis. The findings of this study have revealed that there is a match between the needs and frequency of the CIC features. The participants of the study have also emphasized the significant role of CIC in foreign language education and the necessity of CIC within both pre-service and in-service education. This study makes an important contribution to classroom interaction and teacher education.


ANAHTAR KELİMELER: sınıf içi etkileşim, yabancı dil eğitimi, öğretmen eğitimi, Almanca öğretimi


KEYWORDS: classroom interaction, foreign language education, teacher education, German language teaching


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education