9. Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan Konuların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara ve Yeni Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri


Teacher Opinions on the New Teaching Syllabus and the Issues Encountered When Teaching the Subjects of the 9th Grade Physics Syllabus


Prof. Dr. Celal BAYRAK & Sevim BEZEN


ÖZET
Fizik öğretmenlerinin 9. sınıf fizik programında yer alan konularının öğretiminde karşılaştıkları sorunlarını ve 2013-2014 öğretim yılında uygulanacak yeni öğretim programıyla ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışma, nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma, 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan 8 Anadolu Lisesi’nde görevli 9. sınıf fizik derslerine giren 18 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır ve açık uçlu soruların yer aldığı öğretmen görüşme formu fizik eğitiminde uzman 3 kişinin görüşleri alınarak son halini almıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler, mevcut 9. sınıf fizik öğretim programında yer alan konuların öğretiminde en çok “Kuvvet ve Hareket” ünitesinin öğretiminde, öğrencilerin işlem yeteneğindeki zayıflıklarından ve konular için zaman yetersizliğinden dolayı sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, şu anki mevcut programın sarmal yapıda olmasının ve 9. sınıf ders kitaplarında konu başlıklarının bulunmayışının öğrencileri konuları anlamlandırmaları açısından olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan fizik öğretmenleri, yeni fizik öğretim programının fizik dersinin öğrenimi açısından daha iyi olacağını düşündüklerini ve uygulamaya geçilmeden önce de öğretmenlerin uzun süreli hizmet içi eğitimden geçirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.


ABSTRACT
This study was carried out by using qualitative research methods in order to determine the issues physics teachers encounter when teaching the physics syllabus to 9th grades and to determine their opinions on the new syllabus that will be carried out within the 2013-2014 academic year. The research was carried out with 18 teachers who teach physics to 9th grades at 8 different Anatolian high schools in Ankara's Altındağ district. In this study, semi-structured interview from was carried out by researchers. In addition, the open-ended questions of interview were answered by three physic experts and it takes final form. The data collected from the interviews carried out with the teachers have been analyzed by using a descriptive analysis technique. According to the results of the research, the teachers have stated that they have problems especially when teaching unit such as “Force and Motion” that take place in the 9th grade physics because of teaching syllabus, students’ weaknesses on their mathematical capability and not having enough time to teach the subjects. They have also stated that the present syllabus not being volute and the 9th grade physics course books not having headlines for the subjects affect the students negatively in relation to making sense of the subjects. The teachers have stated that they think the new physics teaching syllabus will be much better and before the application process it would be best to have a long term in-service training.


ANAHTAR KELİMELER: Fizik öğretim programı, öğretmen görüşleri, fizik eğitimi.


KEYWORDS: Teaching Physics Programme, teacher opinions, physics education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education