Bir Kelime Sıklığı Çalışması ve Türkiye’deki Mülteci Öğrenciler


A Word Frequency Study and Refugee Students in Turkey


Mustafa ARMUT


ÖZET
Sıklık çalışmaları, bir dildeki yazılı veya sözlü metinlerde hangi kelimelerin daha sık kullanıldığını tespit etmek için yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, 2017 yılına ait 6. sınıf Türkçe ders kitabı üzerinde bir kelime sıklığı çalışması yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türk öğrencileriyle birlikte öğrenim gören mülteci öğrenciler için de kelime sıklığı ortaya konmak istenmiştir. Çalışmada doküman incelemesi yöntemine başvurulmuş, veriler içerik çözümlemesine tabi tutularak betimsel olarak ortaya konmuştur. Kitaptan toplam 14.999 kelime incelenmiştir. İncelenen kelimeler isimler, fiiller, fiilimsiler, sıfatlar, zarflar, edatlar, bağlaçlar, zamirler ve ünlemler şeklinde sınıflandırılmıştır. Kitapta bu kelime türlerinden en fazla isimlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunu fiiller, sıfatlar, fiilimsiler, bağlaçlar, zarflar, zamirler, edatlar ve ünlemler izlemiştir. En fazla çeşitliliğe isimlerin sahip olduğu bulunmuştur. Bunu çeşitlilik açısından fiilimsiler, fiiller, sıfatlar, zarflar, bağlaçlar, zamirler, ünlemler ve edatlar takip etmiştir. En sık kullanılan kelimelerin ağırlıkla A1 düzeyindeki kelimeler olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
Word frequency studies can be described as studies conducted to determine which words are used more frequently in written or verbal texts in a language. In this study, it was aimed to do a word frequency study on the 6th class Turkish textbook for 2017. In this way, it was desired to determine word frequency for refugee students having education with Turkish students in the schools of Ministry of National Education. Document analysis method was applied in the study, data were processed through content analysis and revealed descriptively. 14.999 words were analyzed in total. Analyzed words were classified as nouns, verbs, gerunds, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, pronouns and exclamations. It was determined that nouns were used most frequently among these word types. Verbs, adjectives, gerunds, conjunctions, adverbs, pronouns, prepositions an exclamations followed this. It was determined that nouns had the largest range. Gerunds, verbs, adjectives, adverbs, conjunctions, pronouns, exclamations and prepositions followed this in terms of range. It was determined that the most frequently used words were mostly at A1 level.


ANAHTAR KELİMELER: kelime, kitap, mülteci, öğrenci, sıklık


KEYWORDS: word, book, refugee, student, frequency


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education