ERASMUS PROGRAMI İLE TÜRKİYE’YE GELEN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI AKADEMİK GÜÇLÜKLER


CHALLENGES FACED BY THE STUDENTS WHO CAME TO TURKEY VIA ERASMUS PROGRAMME


Yrd. Doç. Dr. Esed YAĞCI, Öğr. Gör. Sevda ÇETİN & Dr. Bugay TURHAN


ÖZET
Avrupa’nın birçok ülkesinde 1987 yılından beri yürütülen Erasmus Programının amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus Programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Türkiye, 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına tam katılımda bulunmaktadır. Türkiye dışında toplam 30 Avrupa ülkesi programlara katılmaktadır. Bu araştırmanın amacı Erasmus programı ile Türkiye’ye gelen öğrencilerin burada karşılaştıkları akademin güçlükleri belirmektir. Çalışmanın verileri 2007-2008 yılında Erasmus öğrencisi olarak Türkiye’ye gelen 106 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen akademik güçlükler anketi uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde anket maddelerine verilen yanıtlardan frekans ve yüzde dağılımları elde edilmiş, ayrıca karşılaşılan güçlüklerin cinsiyet, okul, bölüm, öğrenim düzeyi ve geldikleri ülkelere göre değişip değişmediğini ortaya koymak için t-testi ve Kruskal Wallis analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin karşılaştıkları akademik güçlükler açısından cinsiyet, okul, bölüm, öğrenim düzeyi ve geldikleri ülkelere göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.


ABSTRACT
The aim of the Erasmus Programme which has been implemented in many European countries since 1987 is to increase the level of tertiary education and empower the European dimension. The programme tries to achieve its goals by encouraging international cooperation between universities; by providing exchange of students and academics in Europe; by recognizing the studies and degrees held in the participating countries; and by improving transparency. Turkey has been a full participant in the EU Education and Youth Programmes since 2004. Apart from Turkey there are 30 participating European countries. The aim of this study is to identify the academic challenges of those students who came to Turkey via Erasmus Programme. The data were obtained from 106 visiting students who came to Turkey in 2007-2008. The data were collected with an academic challenges survey prepared by the researchers. Frequency and percentage distributions were obtained from the analysis of the data; t-test and Kruskal Wallis analysis were used to find out whether there were any differences in challenges among students according to their genders, universities, faculties, education levels and countries. The results of the study show that there are no significant differences in challenges faced by the students according to their genders, universities, faculties, education levels and countries.


ANAHTAR KELİMELER: Yükseköğretim, öğrenci değişimi, akademik güçlükler, Erasmus Programı


KEYWORDS: Tertiary education, student exchange, academic challenges, Erasmus Programme

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education