BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRAFİKSEL BECERİ, TUTUM VE BAŞARILARINA ETKİSİ


THE EFFECTS OF COMPUTER AIDED TEACHING APPLICATIONS ON GRAPHICAL SKILL, ATTITUDE AND PERFORMANCES OF PRE-SERVICE TEACHERS


Öğrt. Tülin UYAN & Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


ÖZET
Bu çalışmada, bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ), fen öğretmen adaylarının grafiksel becerilerine (grafik anlama, yorumlama, çizme) ve grafik kullanımına yönelik tutumlarına etkileri araştırılmıştır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada, Grafik Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği, Grafik Çizme, Anlama ve Yorumlama Testi ve çalışma yaprakları kullanılmış, uygulama sonrası deney grubundan 6 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırmaya, 2010/2011 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi OFMAE Bölümü 1.sınıfta öğrenim gören 40 öğretmen adayı katılmıştır. Deney grubunda dersler yapılandırmacı yaklaşıma dayalı BDÖ ile kontrol grubunda geleneksel yaklaşımla işlenmiştir. BDÖ uygulamalarında bu araştırma için geliştirilen bir yazılım kullanılmıştır. BDÖ uygulamalarının öğretmen adaylarının grafiksel becerilerinin ve grafik kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde değişmesinde geleneksel yaklaşıma göre daha etkili olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
This study aimed to analyze the effects of computer-assisted teaching (CAT) on the graphing skills (understanding, evaluating, and drawing) of student teachers of science and their attitudes towards using graphics. Experimental method was used in the study. The Scale of Attitudes towards Using Graphics and the Graphic Drawing, Understanding and Evaluating Test were used in the study together with worksheets. Six students from the treatment group were interviewed following the application. Forty students studying at Year 1 of Hacettepe University Department of Secondary Science and Mathematics Education participated in the study. The treatment group received teaching through computer-assisted teaching applications within the constructivist approach, while the control group was taught through the traditional method. In the computer-assisted teaching applications, a tool that was developed specifically for this application was used. It was observed that computer-assisted teaching was more effective on changing the attitudes of student teachers towards using graphics on the positive direction as well as improving their graphing skills.


ANAHTAR KELİMELER: Grafik anlama, yorumlama ve çizme; bilgisayar destekli öğrenme, tutum.


KEYWORDS: Graphics understanding, interpreting and drawing; computer aided teaching, attitude

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education