Özel Eğitim Gereksinimli Çocukların Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik Özyeterlilik Algıları


Self-Efficacy Perceptions of Teachers of Children in Need of Special Education Regarding Teaching Mathematics


Gülşah GEREZ CANTİMER, Sare ŞENGÜL & Nur AKÇİN


ÖZET
Çalışmada, özel eğitim gereksinimli çocukların öğretmenlerinin matematik öğretimlerine yönelik özyeterlilik algılarının belirlenebilmesi için bir ölçme aracının geliştirilmesi (Çalışma I) ve özel eğitim öğretmenlerinin matematik öğretimlerine yönelik özyeterlilik algılarının düzeylerinin çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, mesleki deneyim ve öğrencinin özel gereksinim durumu) göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konulması (Çalışma II) amaçlanmıştır. Çalışma I’de yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları doğrultusunda, veri toplama aracı olarak kullanılan “Özel Eğitim Öğretmenlerinin Matematik Öğretimlerine Yönelik Özyeterlilik Algısı Ölçeği (ÖEÖ-MÖYÖAÖ)”nin kullanılabilir özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. Araştırma, İstanbul ilinde görev yapmakta olan toplam 464 özel eğitim alan mezunu öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; özel eğitim öğretmenlerinin matematik öğretimlerine yönelik özyeterlilik algılarının yeterli düzeyde olduğu; cinsiyet, yaş, mesleki deneyim ve öğrencinin özel gereksinim durumu ile anlamlı bir farklılık göstermediği, fakat öğrenim durumu ile anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre öğretmenlerin öğrenim durumları arttıkça özyeterlilik algılarının yükseldiği söylenebilir. Öğretmenlerin kendi öğretimlerine yönelik algıları onların öğretimlerini şekillendireceği için bu konu üzerinde özellikle durulması ve eksikliklerin giderilmesi önerilebilir.


ABSTRACT
The aim of this study is to develop a scale for determining the self-efficacy perceptions of teachers of children in need of special education regarding teaching mathematics (Study I), and to see whether the level of self-efficacy perceptions of them regarding teaching mathematics show differences depending on a variety of variables (gender, age, educational background, professional experience, and special needs of students) (Study II). The “Scale for Self-Efficacy Perceptions of Special Education Teachers Regarding Mathematics Teaching (SSEP-SET-RMT)” which was used as data collection tool, was seen to have appropriate characteristics at the end of the investigation of its validity and reliability in Study I. The study was carried out with 464 teachers graduating from a special education program and working in Istanbul province. It was found out that the special education teachers had an adequate level of mathematics teaching self-efficacy perception and that their mathematics teaching self-efficacy perceptions did not significantly vary by gender, age, professional experience, and student’s special education, but significantly varied by education level. As educational level rose, self-efficacy perception increased among the teachers. As the perceptions of teachers regarding their teaching shape their teaching, attention should be focused on this matter and deficiencies should be eliminated.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik öğretimi, Matematik öğretim özyeterliliği, Özel eğitim öğretmenleri, Özel eğitim gereksinimli çocuklar, Ölçek geliştirme


KEYWORDS: Mathematics teaching, Mathematics teaching self-efficacy, Special education teachers, Children in need of special education, Scale development


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education