FRANSIZCA ÖĞRENİMİNDE BİRİNCİ YABANCI DİL İNGİLİZCE, ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE MOTİVASYONUN ROLÜ


THE ROLE OF ENGLISH, LEARNING STRATEGIES AND MOTIVATION AS THE SECOND LANGUAGE IN LEARNING FRENCH


Yrd. Doç. Dr. Gülhanım ÜNSAL


ÖZET
İkinci yabancı dil olarak Fransızca öğrenen Kırıkkale Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı öğrencilerinin birinci yabancı dil İngilizceyle (D-2) bağlantı kurup kuramadıkları, ikinci yabancı dilde (D-3) öğrenme stratejileri geliştirip geliştirmedikleri ve D-3’ü öğrenirken öğrenme motivasyonlarının öğrenmelerini destekleyip desteklemediği araştırılmıştır. Anket çalışması, Anabilim Dalı’na en az bir yabancı dil bilerek gelen 71 kız ve 29 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin Yabancı Dil Sınavında (YDS) yaptıkları netlerin aritmetik ortalaması bölüme girdikleri yıllara göre alınmış ve öğrencilerin doğru sayısına bağlı olarak oluşturulan aritmetik ortalamada yıldan yıla bir düşüş gözlemlenmiştir. Buna göre 1.ve 2. sınıf öğrencileri ile 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında İngilizce hazırbulunuşluk düzeyi açısından anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Birinci yabancı dil İngilizcede hazırbulunuşluk düzeyleri yüksek olan öğrencilerinin, ikinci yabancı dil Fransızcayı öğrenirken birinci dilleri İngilizceden daha çok yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Ancak, öğrenme stratejileri geliştirmede ve motivasyon düzeylerinde anlamlı bir farka rastlanmamıştır.


ABSTRACT
The object of this paper is to find out answers to such questions as whether students who learn French as their third language (L-3) ever refer to English, which they learned earlier as the second language (L-2); whether they develop learning strategies for French and whether their learning motivation supports their motivation while learning their third language, French. In this context, a questionnaire was administrated to 100 students of Translation & Interpretation in French in Kırıkkale University, 71 females and 29 males, who all started this program with at least one foreign language. In the study, the students have been grouped according to the average of the correct answers they gave in the English test in YDS exam (Central Foreign Language Exam for Language Programmes in Turkey). The study shows that there is a constant decrease in the average of the correct answers year by year, as a significant difference between the performances of the 1st – 2nd year-students and 3rd- 4th year-students in this English test has been found. The study demonstrates that the 3rd and 4th year students, who performed better in YDS, have benefited more from their English, which they learned as a second language while learning French as the third language. However, the study shows that there has’nt been found a significant difference at the developing of learning strategies and at the motivation levels.


ANAHTAR KELİMELER: dil, yabancı dil öğretimi, öğrenme stratejileri, motivasyon


KEYWORDS: language, foreign language learning, learning strategies, motivation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education