Basamaklı Öğretim Yönteminin “Alan Ölçme” Öğretiminde Öğrencilerin Başarılarına Etkisi


The Effect of the Layered Curriculum Method on the Students’ Achievement in Teaching “Area Measurement


Züleyha YILDIRIM & Mustafa ALBAYRAK


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Basamaklı Öğretim Yönteminin(BÖY) 6.sınıf matematik dersi “Alan Ölçme” öğretiminde öğrencilerin başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2014-2015 eğitim öğretim yılında bir devlet ortaokulunda öğrenim gören toplam 107 öğrenci oluşturmaktadır. Öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı bu araştırmada 6.sınıf şubelerinden biri deney ve ikisi kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunda BÖY, kontrol gruplarında ise düz anlatım ve soru cevap yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen 21 maddelik başarı testi üç grupta da öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde parametrik ve non-parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda BÖY’ün öğrencilerin başarıları üzerinde olumlu yönde daha etkili olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the effect of the Layered Curriculum Method on the students’ achievement in the teaching of “Area Measurement” of the 6th grades’ mathematics lesson. The study group is composed of 107 students from a state secondary school at 2014-2015 academic years. The quasi-experimental research design with a pre- and post-test and a paired control group was used in the study. One of the 6th grades was deter-mined as experimental group; the other two classes were determined as control group. Students in the experimental group were taught according to the Layered Curriculum Method, while in control groups students were taught based on the lecture and question-answer methods. 21 item-Academic achievement test were developed by the researcher was applied to the three groups as pre-test and post-test. Parametric and non-parametric tech-niques were used to interpret the data. As a result of the research, it is indicated that Layered Curriculum Method is more effective on achievement of students.


ANAHTAR KELİMELER: Basamaklı Öğretim Yöntemi, alan ölçme, başarı.


KEYWORDS: Layered Curriculum Method, area measurement, achievement.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education