İLKÖĞRETIM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASINI ANLAMA DÜZEYLERİNE BİLİMSEL TARTIŞMA ODAKLI ÖĞRETİMİN ETKİSİ


THE EFFECT OF ARGUMENTATION BASED TEACHING ON THE UNDERSTANDING LEVELS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ABOUT THE NATURE OF SCIENCE


Yrd.Doç.Dr. Şafak ULUÇINAR-SAĞIR & Prof. Dr. Ziya KILIÇ


ÖZET
Araştırmalar bilimin doğasını anlama konusunda ilköğretim öğrencilerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, bilimsel tartışmanın önemi üzerinde durulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, fen ve teknoloji derslerinde ilköğretim öğrencilerinin bilimin doğasıyla ilgili kavramları anlama düzeylerine bilimsel tartışma yönteminin etkisini incelemektir. İlköğretimde sekizinci sınıf öğrencileriyle yapılan bu araştırmada yarı deneysel desen uygulanmıştır. İki yıl olarak planlanan çalışmada veri toplamak amacıyla bilimin doğası anketi ve önbilgi testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 12.0 programından yararlanılmıştır. Bilimsel tartışma yönteminin uygulandığı gruplarla geleneksel yöntemin uygulandığı gruplar arasında öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili kavramları anlama düzeyleri bakımından anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (ilk uygulama F1-48=8,032; p=0,007; ikinci uygulama F1-34 =10,422; p=0,003). Bilimsel tartışma yöntemi, bilimin doğasının öğretimi için uygulanabilir bir yöntem olarak değerlendirilebilir.


ABSTRACT
Researches showes that primary school students have insufficient understanding of the nature of science. Recent studies emphasise the importance of scientific argumentation. The aim of this research is to investigate the effect of argumentation on the levels of understanding of nature of science of primary school students in science lessons. Quasi experimental design was applied in this research which was studied with eighth grade students in primary school. Nature of science survey and pre-knowledge test were used for data gathering in this research which has been planned for two years. Data were analyzed with SPSS 12,0. Meaningful differences were found between argumentation based learning class and traditional learning class with respect to understanding levels of the nature of science (first practice F1-48=8,032; p=0,007; second practice F1-34 =10,422; p=0,003). Scientific argumentation method is suggested as a usable method to teach the nature of science.


ANAHTAR KELİMELER: Bilimin doğası, bilimsel tartışma, fen eğitimi


KEYWORDS: Nature of science, scientific argumentation, science education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education