PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ANLAMLI ALAN GEZİSİ; GÜNEŞ ENERJİSİ VE KULLANIM ALANLARI KONUSU


THE MEANINGFUL FIELD TRIP IN PROJECT BASED LEARNING; THE SOLAR ENERGY AND ITS USAGE AREAS TOPIC


Yrd. Doç. Dr. Hasan Said TORTOP & Prof. Dr. Nuri ÖZEK


ÖZET
Bu çalışmada, Fizik dersinde Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları (GEKA) konusunun öğretiminde anlamlı alan gezisi ile dizayn edilmiş Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) modeli uygulamasının, lise düzeyindeki öğrencilerin konuyla ilgili başarı, tutum ve çevreye ilişkin tutumlarına etkisi incelenmiştir. Deney-kontrol gruplu yarı-deneysel desen şeklinde oluşturulan çalışmada, ayrıca öğrencilerin anlamlı alan gezisi ile ilgili görüşleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada, 2008-2009 öğretim yılında Isparta İli’nde Gülkent Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören, 12. sınıf öğrencileri örneklem olarak belirlenmiştir. S.D.Ü. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (YEKARUM) yapılan alan gezisinde güneş enerjisi uygulamalarının öğretiminde, 5E modelli öğretim tasarımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, deney grubu öğrencilerinin başarılarında, çevre ve GEKA konusuna yönelik tutumlarında olumlu yönde artış belirlenmiştir.


ABSTRACT
In this study, investigating the effect of project based learning (PBL) model designing with the meaningful field trip was applied to the Solar Energy and Its Usage Areas (SEUAs) topic in Physics lesson, at high school level students’ achievement, attitude towards topic and ecology. At the study, quasi-experimental pattern with the pre-post test control group has been used, in addition students’ opinions of the meaningful field trip was applied content analysis.The sample of the research was determined 12th high school students which learned Gulkent Anatolian School in Isparta city at 2008-2009 educational term. The instruction of SEUAs was used 5E learning cycle model instruction design in field trip preparing at The Renewable Energy Research&Implemantation Center (RERIC) at Suleyman Demirel University.. The results of study, the experimental group of students’ achievements and attitudes towards ecology and SEUAs topic was positively increased according to control group.


ANAHTAR KELİMELER: Fizik eğitimi, proje tabanlı öğrenme, anlamlı alan gezisi, 5E öğrenme halkası, güneş enerjisi.


KEYWORDS: Physics education, project based learning, meaningful field trip, 5E learning cycle, solar energy.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education