Çalışan ve Çalışmayan Ergenlerde Zorbalık Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Analysis of Bullying Behavior in Working and Non-Working Adolescents in Terms of Variables


Pelin ÜLKER ATAV & Gülen BARAN


ÖZET
Çalışmak; çocukların ve ergenlerin fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal gelişimlerinin yolunda gitmesine engel olabilmektedir. Çalışan ergenler düşük benlik algısına sahip olabilmekte, okula devam edememenin yanı sıra, okula devam eden akranlarından farklı olarak, çoğu kez yaş ve gelişimlerine uygun olmayan ortamlarda çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Özellikle problem çözme konusunda yetersizlikleri olan ergenler, içinde bulundukları yaşam ve çalışma koşullarının da etkisiyle zorbaca davranışlar gösterebilmekte ya da zorbalığa maruz kalabilmektedirler. Çalışmanın amacı; mesleki eğitim merkezlerine devam eden çalışan ergenler ile okula devam eden çalışmayan ergenlerin zorbalık davranışlarına çeşitli etmenlerin etkilerini incelemektir. Çalışmada ergenlerin zorbalık davranışları Koç (2006) tarafından geliştirilen “Öğrenci İlişkileri Tutum Ölçeği” ve ergenlere ilişkin sosyo-demografik bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışan ergenlerin akran zorbalığına ilişkin sonuçları incelendiğinde; akran zorbalığının evde dayak yeme durumuna ve ailede düşüncelerine önem verilme durumuna göre farklılaştığı görülmektedir. Yaşa, doğum sırasına ve annenin çalışma durumuna göre farklılaşmadığı görülmektedir. Okula devam eden ergenlerin akran zorbalığı davranışları incelendiğinde; akran zorbalığı davranışlarının yaşa, doğum sırasına ve anne çalışma durumuna göre farklılaşma görülürken, evde dayak yeme durumuna ve ailenin çocuğun düşüncelerine önem verme durumuna göre farklılık tespit edilmemiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili kaynaklarla tartışılarak sunulmuştur.


ABSTRACT
Working; it may prevent the physical, mental, social-emotional development of children and adolescents from going their way. Working adolescents have a low self-perception and, besides not being able to continue to study, they may face a variety of problems, often unfavorable to their age and development, unlike their peers who continue to study. Adolescents, especially those with inadequate solutions to problems, can behave or become obsessed with bullying behaviors in environments where they live or in influence. Purpose of the study; Continuing to work in vocational training centers is to examine the effects of various factors on bullying behaviors of adolescents and adolescents who do not continue to study. In the study, bullying behaviors of adolescents were developed using Koç (2006) developed "Personality Attitude Scale" and Personal Information Form developed by researcher to obtain socio-demographic information about adolescents. When studies of working teenagers on peer violence are examined; It is seen that the peer bullying differentiates the state of being beaten at home and attaching importance to family thoughts. It is seen that age did not differ according to birth order and mother's working status. When peer bullying behaviors of the adolescents continuing to the study are examined; Differences were observed according to the age, birth order and mothers 'movement of peer bullying behaviors, according to the state of being beaten at home and the importance of the family to the children' s thoughts. The findings obtained from the research are discussed with the current sources.


ANAHTAR KELİMELER: Akran Zorbalığı,Ergen, Ebeveyn, Çalışan Çocuk, Mesleki Eğitim, Zorbalık.


KEYWORDS: Peer Bullying, Adolescent, Parents, Child Labor, Vocational Training, bullying.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı